Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından, 2000 Evler mahallesinde bulunan petrol istasyonu 10 yıl süre ile kiraya verilecek.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Özel İdaresi, 2000 Evler Mahallesi, 2877 ada, 13 numaralı parselde bulunan akaryakıt ve LPG istasyonu arsasını, kapalı teklif yoluyla 10 yıllığına kiraya vermek üzere ihaleye çıkaracak. 

İhale 06 Haziran 2024 günü saat 10.30’da, Nevşehir İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacak. İhaleye çıkarılacak olan kiralık arsa için 35.000.000 lira tahmini bedel ve 1.050.000 lira geçici teminat tutarı belirlendi. 

Nevşehir İl Özel İdaresinden Yapılan Ihale llanı Detayları ise şu şekilde.

İLAN

Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Nevşehir İli, Merkez İlçe, 2000 Evler Mahallesi, 2877 ada 13 parsel numaralı, arsa vasıflı, akaryakıt ve LPG istasyonu imarlı taşınmaz, 10 (on) yıl süre ile 35.000.000,00 TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası) + KDV üzerinden Nevşehir İl Genel Meclisinin kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a  Maddesi gereğince kapalı teklif usulü kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Taşınmazın kira ihalesi,06/06/2024 Perşembe günü saat 10:30 da Nevşehir İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için;

İSTENİLEN BELGELER
a) Kanuni  ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli örneğini, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi
b) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter imza beyannamesi  
c)  Herhangi bir firma veya şirket  ise; 2024 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Odası sicil tasdiknamesi, imza sirküsü ve yetki belgesini ibraz etmeleri şarttır    
d) Tahmini bedelin  % 3’ü tutarında geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından teyit yazısı ile birlikte alacakları) süresiz geçici teminat mektubu,
e) Şartname bedeli 5.000,00 TL olup, Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bank Hesabı TR 97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’a yatırılan tahsilat makbuzu,
f)  Bu işe ait şartname Nevşehir İl Özel İdaresinin resmi İnternet sitesinden görülebilir, ihaleye girebilmek için şartnamenin satın alınması zorunludur.

g) 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi hükümleri gereği hazırlanmamış teklifler kabul edilmeyecektir.

ğ) İstekliler ihale zarflarını en geç 06/06/2024 tarihinde saat 9:30 a kadar teslim etmek zorundadır.

h) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

KİRA ŞARTNAMESİ 

I- GENEL ŞARTLAR
 

Kiraya Verilecek Taşınmazın;

İli                                   :NEVŞEHİR

İlçesi                              :MERKEZ

Mahalle/Köyü               :YENİ MAHALLE 2. MINTIKA 

Pafta No./Cilt No.        :56 PAFTA

Ada No./Sayfa No.       :2877 ADA

Parsel No./Sıra No.      :13 PARSEL

Yüzölçümü                   :2.727,11 m2

Cinsi                              :ARSA 

İmar Durumu              :AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU

 

MADDE 2- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz İl Genel Meclisinin 19/04/2024 tarih ve 78 sayılı kararına istinaden Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından, 06/06/2024 tarihinde Perşembe günü saat 10:30 da yapılacak ihale ile kiraya verilecektir

Ayrıca yukarıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazın yan tarafındaki yerin 1.135,00 m‘lik kısmında  kullanım hakkı verilecektir.

 

MADDE 3- İhale, Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. Maddesi hükümleri çerçevesinde “Kapalı Teklif” usulü ile yapılacaktır.

2886 Sayılı Kanunun “İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması” başlıklı 40. Maddesi (Ek fıkra: 25/1/2007-5577/1 md) “Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.” hükmü uygulanacaktır. 

 

MADDE 4- Taşınmazın kira süresi 120 ay (10 yıldır).

 

MADDE 5- Taşınmazın ihale bedeli 10 yıllık kira bedeli olup, muhammen bedeli  35.000.000,00 TL ve geçici teminat miktarı 1.050.000,00 TL’dır

İhale bedelinin KDV tutarı ile karar pulu ve damga vergisi peşin tahsil edilecektir.

3 yıllık kira bedeli peşin tahsil edilecek olup, diğer yıllara ait kira bedelleri her yıl için Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi hükümleri gereği Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılarak yıllık peşin olarak tahsil edilecektir. 

Kira bedelinin vadesinde ödenmeği takdirde herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın sözleşme İdare tarafından fesh edilecektir.

  

MADDE 6- İhale (10 yıllık kira bedeli) bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

  

MADDE 7- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

MADDE 8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

 

MADDE 9- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde müşteri; kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, sözleşmenin notere tescili gereken hâllerde notere tescil ettirmek ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminat İdareye gelir kaydedilir ve ayrıca, müşteri hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

İdare de aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır. Kiracı teslim aldığı araç gereç ve müştemilatı kira sözleşmesinin bitiminde aynı şekilde iade eder. Aksi halde İdarece teslim edilen müştemilat ve araç gereçlerin bedelleri kiracıdan tahsil edilir.

Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

 

MADDE 10- Kiracı, sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

MADDE 11- Kiraya verilen yer; bina ise kiracı sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak, gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapmak, arsa veya arazi ise değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı İdareye ödemek zorundadır.

 

MADDE 12-Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, alt kiracıya veremez,  sözleşmeye ortak alamaz (kiracının şirket olması halinde hisse devirleri hariç), kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz. Kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde sabit tesis yapılamaz. Ancak, kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilir. Tesis üzerinde yapılacak her türlü tadilat, tamirat, eklenti vb yapılar müşteri tarafından karşılanacak, idareden herhangi bir hak talep edemeyecektir. Ortak kullanım ve sıhhî alanların iyileştirilmesi, uygun bir standarda getirilmesi sorumluluğu müşteriye ait olup, aksi durumda doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan müşteri sorumludur.

MADDE 13- Taşınmaza İdarece ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı hâlinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, fesih tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde yer tahliye edilerek teslime hazır hale getirilecek, kiracı peşin ödediği kira bedelinin işlemeyen kısımlarını yasal faiziyle birlikte talep edebilecektir.

 

MADDE 14- Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, işletme ruhsatı alamaması, her ne sebeple olursa olsun işletme ruhsatının iptal edilmesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilir, kesin teminatı irat kaydedilir.

   Bu madde hükümleri kapsamında kira sözleşmesi İdarece fesih edildiği takdirde peşin alınmış olan işlenmeyen  kira bedeli iade edilmez. İdareye irad kaydedilir.  

MADDE 15- Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan bir tutanakla teslim edilir. Bu tutanakta; kiraya verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte kiracının tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli muhasebe birimine yatırılır.

 

MADDE 16-Kira süresinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde taşınmaz idareye teslim edilmezse, geçen her gün için cari yıl kira bedelinin binde beşi oranında ceza itirazsız olarak ödenir ve bunlardan ayrıca ecrimisil alınmaz.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

 

MADDE 17- Kiracı kira süresinin bitiminde derhâl, sözleşmenin feshi hâlinde ise, tebligatı müteakip onbeş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralananı rızaen tahliye etmemesi hâlinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75 inci maddesine göre kiracı tahliye edilir.

 

MADDE 18- Bu şartnamede yer alan, kiraya veren idarece belirlenen ve kira sözleşmesine konulan kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde, bu şartnamenin 17 inci maddesine göre işlem yapılır.

MADDE 19- Kiracı iş bu kira şartnamesine dayalı olarak elde ettiği her türlü izin, ruhsat vb hakları, kira süresi sonunda kiralayan lehine terk etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 20- Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

Kiraya verilen taşınmazın sınırları şartnamenin ekinde bulunan krokide belirtilmiştir. Müstecir bu sınırları olduğu gibi kabul eder ve sonradan bir hak talebinde bulunamaz.

MADDE 21- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hâllerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 22- İhtilafların çözüm yeri Nevşehir icra daireleri ve mahkemeleridir.

II- ÖZEL ŞARTLAR

a) Her türlü izin, ruhsat vb. işlemlerinin gereği ve sorumluluğu müşteriye aittir.

b)Müstecirin talebi halinde İdarece uygun görüldüğü takdirde taşınmazın tapu kütüğüne şerh, beyan v.b. konulabilir.

 Ancak sözleşmenin İdarece fesh edilmesi  veya sözleşmenin normal süresinde bitmesi halinde   kiralama işlemine ait  taşınmaz tapu kütüğünde  konulmuş/ konulacak olan şerh, beyan, kullanım hakkı v.b şerhler İdarenin talebiyle tek taraflı terkin edilecektir.

c)İş bu ihaleye ait dosya bedeli 5.000,00 TL olup, Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR 97 0001 2009 6860 0007 0000 77 Nolu IBAN’a yatıracak olup mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (Nevşehir İl Özel İdaresi) alınabilir.