Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasında bölgeden toplanan koyun yünleriyle kadınların ürettiği yöresel ürünler, kurulan kooperatif aracılığıyla satılarak ailelerin bütçesine katkı sağlanması planlanıyor.

Nevşehir Özkonak'ta koyun yünleri kadınların eliyle değerlenecek

Özkonaklı kadınlar bölgeden toplayacağı koyun yünlerini yıkayıp, tarayıp, işleyerek son ürün haline getirip satışını yapacak. 

Özkonak’ta kurulan kadın kooperatifi, sosyal gelişmeyi destekleme programıyla bölgeden toplanacak koyun yünlerinin yıkanması, taranması, işlenmesi, son ürün haline getirmesi ve satışını yapmak sorumluluğunu üstlenecek. Bu vesileyle projede 12 kişilik kadın istihdamı sağlanacak. Hedef kitlesi 20-35 yaş arası ekonomi ve eğitimde olmayan genç kadınlar. eğitim çağında çocukları olan ve onların eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çeken ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan kadınlar oluşturuyor. Ayrıca proje içerisinde kadınların sosyo-kültürel gelişimlerinin sağlanmasına yönelik eğitimler de verilecek.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde Kalkınma Ajansları üzerinden güdümlü proje yöntemiyle sosyal konularda uygulanan bir destek programıdır.

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nın Öncelikleri

1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
Genç istihdamını artırmaya,
İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.
2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.
3. Sosyal İçerme

Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.
4. Sosyal Sorumluluk

Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.
Proje Süresi ve Finansmanına İlişkin Hususlar

Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi bir milyon TL’dir.
Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari yüzde ondur.
Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.
Projelerin uygulama süresi en fazla on sekiz aydır.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Birlikler ve kooperatifler,
Sivil toplum kuruluşları,
Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler (Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.