Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresi’ne ait olan Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyü ve Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı köyleriyle, Hacıbektaş ilçesine bağlı Zir mahallesinde bulunan 15 arsa 06.04.2023 tarihinde İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda ihale ile satılacaktır.

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN ;

Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresi’ne ait olan ve aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre tabloda belirtilen tarih ve saatte Nevşehir İl Özel İdaresi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:59, İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V’den muaftır, ancak ihaleye ait damga vergisi ve karar pulu bedeli alıcı tarafından ödenecektir.
İhale Şartname bedeli 300,00 TL olup,  mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nde görülebilir.

İhaleye İştirak edecek olanların;
1-) Gerçek kişilerin ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa elektronik posta adresi,
2-)Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
3-) Tüzel kişiler ise 2023 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirküleri ile tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
4-) İhaleye ait şartname bedelinin Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası, TR97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’a yatırılmış, yatırıldığına dair dekont (açıklama kısmına şartname bedeli olarak yazılması gerekmektedir.)

5-) Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’a yatırılmış geçici teminat dekontu, (açıklama kısmına hangi taşınmaz için yatırıldığı ve ilgilinin Adı Soyadı, T.C kimlik numarası yazılması gerekmektedir.)
6-)İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesini İdaremize ibraz etmek suretiyle,  ilanda istenilen belgeleri 05/04/2023 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne vermeleri zorunludur.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmekler kabul edilemez.

İLAN OLUNUR