Nevşehir il genelinde seçmen listeleri, 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 8:00 itibari ile tüm muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17:00 de askıdan indirilecek. Tüm seçmenlerin listede ismi olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

Seçmen listeleri askıda, oy kullanabilmek İçin isminiz kontrol edin

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından seçim takvimi işlemeye başladı. Seçmen listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun 2023/1531 sayılı kararı ile kabul edilen, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde uygulanacak Seçim Takvimi;

31 MART 2024 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN MAHALLİ
İDARELER GENEL SEÇİMLERİNDE UYGULANACAK
SEÇİM TAKVİMİ

 N O T :
1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır (298/ek 4).
2- Bu Takvim’de geçen "siyasi partiler" kavramından, Yüksek Seçim
Kurulunca seçime katılabilecekleri ilan olunan siyasi partiler anlaşılır.
3- Takvim’de son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa
belirtilen gün, saat 17.00'de sona erer.
4- "Seçim Takvimi"nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup resmî tatil
günleri de "Seçim Takvimi" açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilir.
5- Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde
bu Takvim’e göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar
partinin il başkanlığı, il'de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin
genel başkanlığı ile yapılır.
6- 298 sayılı Kanun’un 87’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, sandık
seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir (Hangi resmî
belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim
Kurulunca seçimin başlangıcında tespit ve ilan edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile
köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu
maddenin uygulanmasında geçerli değildir).
7- Yüksek Seçim Kurulunca seçim iş ve işlemlerine ilişkin çıkarılan genelge
ve kararlardan Resmî Gazete’de yayımlananlar, seçime katılabilecek siyasi parti
genel başkanlıklarına ve bağımsız adaylara tebliğ edilmiş sayılır.
8- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten
yerleşim yeri adreslerine ilişkin veri alımı ve güncelleme 1 Ekim 2023 tarihi
itibarıyla durdurulmuştur.
9- 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun'un 8’inci maddesi ile 298 sayılı Kanun'un 33’üncü
maddesine eklenen hüküm gereğince muhtarlık bölgesi askı listeleri 1 Ekim 2023
tarihindeki seçmen kütüğü esas alınarak oluşturulmuştur.
 2 / 13
1 OCAK
2024
PAZARTESİ
1- SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2972/8-1),
2- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten 5393
sayılı Kanun uyarınca yapılan idari değişikliklere ilişkin veri alımının ve
güncellemenin durdurulması.
2 OCAK
2024
SALI
1- Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait parametrelerin SEÇSİS’ten
tanımlanması,
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanması (Saat: 09.00),
3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren
listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye
başlanması ve listelerin düzenlenmesi,
4- Seçime katılabilecek siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulunca ilanı (298/14-
1-11).
3 OCAK
2024
ÇARŞAMBA
1- Siyasi partilerden Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim
çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim
Kuruluna bildirmelerinin istenmesi (2820/37; 2972/10-4-e).
4 OCAK
2024
PERŞEMBE
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,
güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların
başlaması (Saat 08.00),
3- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden ve e-Devlet kapısından,
bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanması
(Saat 08.00),
4- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan
muhtarlık bölgesi askı listelerinin, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı
(SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak
karşılığında, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere, siyasi
partilerin genel merkez yetkilisine elden teslimi (298/39),
5- Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle
yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep
formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına
gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmalarının başlaması (298/14-1-17).
10 OCAK
2024
ÇARŞAMBA
1- Siyasi partilerin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim
çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim
Kuruluna bildirmelerinin son günü (Saat 17.00) (2820/37; 2972/10-4-e).
 3 / 13
11 OCAK
2024
PERŞEMBE
1- Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslar ile aday tespiti
yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak
üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,
2- Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde ön seçim yöntemiyle
aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin, ilgili ilçe seçim
kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulunca Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına bildirilmesi (2820/42),
3- Ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Ön
seçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı
olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41).
12 OCAK
2024
CUMA
1- Siyasi partilerin, ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim
çevrelerine ilişkin ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine
başlanması (2820/42-5).
13 OCAK
2024
CUMARTESİ
1- Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerinin
ön seçim ilçe seçim kurullarınca istenmeye başlanması.
15 OCAK
2024
PAZARTESİ
1- Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve
kurullarda görev alanlara tebligatın yapılması (2820/41),
2- Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son
günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820/42),
3- Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini
ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına tesliminin son günü.
17 OCAK
2024
ÇARŞAMBA
1- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,
 askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,
2- Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden ve e-Devlet
kapısından sorgulanmasının son günü,
3- Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle
yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep
formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına
gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.
20 OCAK
 2024
CUMARTESİ
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan
hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son
günü,
2- Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday
yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye
kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına
vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp
vermeleri gerekir.) (2820/42-6).
 4 / 13
22 OCAK
2024
PAZARTESİ
1- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili
olarak çekilecek kur’a tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere
bildirilmesi,
2- Siyasi partilerden, kur’aya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim
Kuruluna bildirmesinin istenmesi,
3- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim
kurullarınca yerine getirilmesinin son günü.
23 OCAK
2024
SALI
1- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan sandık
bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm
değişiklikleri içeren) SİPPORT üzerinden siyasi partilerin erişimine açılması,
ayrıca talepleri halinde, siyasi partilerin genel merkez yetkilisine tutanak
karşılığında elden teslimi (298/33, 42).
24 OCAK
2024
ÇARŞAMBA
1- Sandık bölgesi askı listelerine karşı ilçe seçim kuruluna itirazların başlaması
(Saat 08.00) (298/123).
26 OCAK
2024
CUMA
1- Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere karşı
ilçe seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (298/123).
27 OCAK
2024
CUMARTESİ
1- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili
olarak Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekilmesi ve ilanı (2972/18-b),
2- Siyasi partilerin;
 a) Ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin
olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,
 b) Ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim
çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin,
 askıya çıkarılması (Saat 08.00) (2820/42-7),
3- Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine yapılacak itirazların başlaması.
29 OCAK
2024
PAZARTESİ
1- Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere
yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü
(298/123).
2- Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu
listelere karşı yapılacak itirazların son günü (2820/42-7),
3- Ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Ön seçim
sandık kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak
kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41).
 5 / 13
31 OCAK
2024
ÇARŞAMBA
1- Sandık bölgesi askı listelerinde değişikliklere yapılan itirazlar nedeniyle ilçe
seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların
son günü,
2- Ön seçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön
seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü
(2820/42-son),
3- Ön seçim - aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi,
4- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili
üyelere dağıtımına başlanması (itiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar
iptal edilmek kaydıyla) (2820/42-7),
5- Siyasi partilerin aday adayı listelerini;
a) Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına,
b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili
olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına,
alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü (2820/40-6).
2 ŞUBAT
2024
CUMA
1- Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin ilçe seçim kurullarınca
verilen kararlara karşı yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara
bağlanmasının son günü.
3 ŞUBAT
2024
CUMARTESİ
1- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin,
Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak
değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması,
2- Ön seçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda
görev alanlara bildirim yapılması,
3- Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday
yoklamasına katılacaklarının;
a) Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim
kurullarınca,
b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle
ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca,
ilanı (2820/41-son).
4 ŞUBAT
2024
PAZAR
1- 298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddelerinde yazılı şikâyet ve
itirazlar üzerine verilen kesin kararların; siyasi partilerin genel merkez yetkilileri
ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü tarafından Yüksek Seçim Kurulunca incelenip
karara bağlanmasının istenmesinin son günü (Saat: 23.59).
 6 / 13
5 ŞUBAT
2024
PAZARTESİ
1- 298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddelerinde yazılı şikâyet ve
itirazlar üzerine verilen kesin kararların; siyasi partilerin genel merkez yetkilileri
ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürü tarafından Yüksek Seçim Kurulunca incelenip
karara bağlanmasının istenmesi üzerine itirazların Yüksek Seçim Kurulunca
karara bağlanmasının son günü (Saat: 23.59).
6 ŞUBAT
2024
SALI
1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim
kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim
kurullarınca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,
2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre
seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından
çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi.
7 ŞUBAT
2024
ÇARŞAMBA
1- Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
2- Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanması,
3- a) 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre, il seçim
kurullarınca (2023 yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dâhil)
belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre
tespiti,
b) Tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına
bildirilmesi,
c) İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye
sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı (2972/5, 7).
8 ŞUBAT
2024
PERŞEMBE
1- Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları
listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte
ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü
(2820/46-1).
9 ŞUBAT
2024
CUMA
1- Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim ya da aday yoklaması
oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi (2820/46-1).
10 ŞUBAT
2024
CUMARTESİ
1- Ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, ön seçim sandık kurulları
başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve ön seçim sandık
kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.
 7 / 13
11 ŞUBAT
2024
PAZAR
1- Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesinin tamamlanması,
2- İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontrollerinin
yapılması,
3- ÖN SEÇİM - ADAY YOKLAMASI,
4- Ön seçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları,
düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve
ön seçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,
5- Büyükşehir belediye başkan adaylığı için;
a) Ön seçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına
iletilmesi,
b) Ön seçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim
kurulunda birleştirilmesi.
12 ŞUBAT
2024
PAZARTESİ
1- İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli
sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve
ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına başlanması,
2- Ön seçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi (2820/48,
51-1).
13 ŞUBAT
2024
SALI
1- Ön seçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı ön seçim ilçe
seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar) (298/128-2;
2820/50),
2- Ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz
ve şikâyetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il
seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (298/129).
15 ŞUBAT
2024
PERŞEMBE
1- Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikâyetlerin kesin olarak
karara bağlanmasının son günü,
2- İl seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına
karşı yapılan şikâyetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı
birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara
bağlanmasının son günü.
16 ŞUBAT
2024
CUMA
1- İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak
gerekli ön hazırlıklara başlanması (matbaa ile anlaşma vb),
2- İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme
tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı Yüksek Seçim
Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2972/36; 298/125).
 8 / 13
17 ŞUBAT
2024
CUMARTESİ
1- Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları
karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirmesi.
18 ŞUBAT
2024
PAZAR
1- Ön seçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek
Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana
gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51).
19 ŞUBAT
2024
PAZARTESİ
1- İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan
adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il
başkanlıklarına,
2- İlçe seçim kurullarınca, ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye
ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili
siyasi parti ilçe başkanlıklarına,
 alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.
20 ŞUBAT
2024
SALI
1- Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle
hazırlanan, 298 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilenler hariç olmak
üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin ilgili ilçe seçim
kurulu başkanlıklarına gönderilmesi (298/22),
2- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe
seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenmesi (298/23-2),
3- Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;
 a) Belediye başkanlığı,
 b) Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,
seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına,
alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat
17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2972/12-1),
4- Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan
aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve
kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2820/48;
2972/12-3),
5- Bağımsız aday olacak kişilerin adaylık için en geç saat 17.00’ye kadar
başvuru yapmalarının son günü (Adaylar yatıracakları teminat makbuzunu
başvuru belgesine eklemek zorundadır.) (2972/13-2, 4),
6- İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerlerinin belirlenerek
siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü (298/60-7).
21 ŞUBAT
2024
ÇARŞAMBA
1- Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinde saptanacak eksiklikler ile herhangi
bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarından, ilçe
seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi
karşılığında istenmesi (2972/11).
 9 / 13
22 ŞUBAT
2024
PERŞEMBE
1- Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü
(2972/11).
23 ŞUBAT
2024
CUMA
1- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) ilçe seçim kurulları,
büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından
mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması (Saat 08.00),
(2972/12-2,4),
2- İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık
şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan
incelemeye alınması (2972/15-1, 36),
3- Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilan ve reklam
yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü (298/60-7),
4- İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri
esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu
görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı
kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani
hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS’e girilmesi (Saat
15.00),
5- İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek
üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından,
ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisinin ad çekme
suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık
kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi.
24 ŞUBAT
2024
CUMARTESİ
1- Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna,
büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak
itirazların son günü (Saat 17.00) (298/125; 2972/14-1),
2- Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve
ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü,
3- İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme
yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;
 a) İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,
 b) İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına,
 bildirilmesinin son günü (298/125; 2972/15-1, 36),
4- Sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce
verilmesinin son günü (298/23),
5- Aynı ilan ve reklam yerleri için siyasi parti ve bağımsız adayın talepte
bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde ad çekme işleminin yapılması
(Saat 11.00),
6- İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları
ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesi ve ilanı (Saat
16.00).
 10 / 13
25 ŞUBAT
2024
PAZAR
1- Sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması.
26 ŞUBAT
2024
PAZARTESİ
1- Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna,
büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan
itirazların karara bağlanmasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),
2- 2972 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin birinci fıkrasına göre haklarında
kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim
kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin
itirazlarının son günü (2972/15-2).
27 ŞUBAT
2024
SALI
1- Sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat: 08.00)
(298/119-1).
28 ŞUBAT
2024
ÇARŞAMBA
1- İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim
kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı
Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),
2- 2972 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre adaylar
hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak
itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin
olarak da Yüksek Seçim Kurulunca KESİN karara bağlanmasının son günü
(2972/15-2, 36; 298/125),
3- Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetlerin
son günü (298/119-1),
4- İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli
sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi
çalışmalarının bitirilmesi.
29 ŞUBAT
2024
PERŞEMBE
1- Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca
karara bağlanmasının son günü (298/119-1),
2- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.
1 MART
 2024
CUMA
1- Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim
kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları KESİN olarak karara bağlamasının
son günü (2972/14-1, 36; 298/125),
2- Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen
kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde
eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca
siyasi partilere bildirilmesi (2972/14-2, 15-3),
3- Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara
karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2),
4- İhtiyaç duyulması halinde geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına
başlanması (298/18).
 11 / 13
2 MART
2024
CUMARTESİ
1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak
ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü (2972/14-2, 15-3),
2- Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan
itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-
2).
3 MART
2024
PAZAR
1- KESİN ADAY LİSTELERİNİN (Bağımsız adaylar dâhil);
a) İlçe seçim kurullarınca,
b) Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca,
ilanı (2972/16),
2- İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı
tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve
teslimine başlanması.
4 MART
 2024
PAZARTESİ
1- Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev
alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin
eğitim çalışmalarına başlanması (298/24-1).
9 MART
2024
CUMARTESİ
1- İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partiler ve
bağımsız adaylara duyurulmasının son günü.
10 MART
2024
PAZAR
1- Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması (298/18-3).
11 MART
2024
PAZARTESİ
1- Siyasi partiler ve bağımsız adayların, yararlanmak istediği miting alanı ile
tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.
12 MART
2024
SALI
1- Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve
saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulu başkanınca ad
çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),
2- Siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanları ile tarih
ve saatlerinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00).
21 MART
2024
PERŞEMBE
SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI
(2972/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66, ek 6).
 12 / 13
23 MART
2024
CUMARTESİ
1- Sandık çevresinde görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu
üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e
işlenmesinin bitirilmesi,
2- Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce;
 a) Ölen seçmenler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlara ait
bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden,
 b) Kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında
ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgilerinin Adalet
Bakanlığından,
c) Silahaltında bulunanlara ait bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Askeralma
Genel Müdürlüğünden,
 alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemlerin
yapılması.
24 MART
2024
PAZAR
1- Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin
işlenerek çoğaltılmaya başlanması,
2- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.
25 MART
2024
PAZARTESİ
1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi,
2- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç
ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması (298/68).
26 MART
2024
SALI
1- Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren
malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),
2- Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kâğıtlarının ilgili ilçe seçim kurulu
başkanlıklarına OR/95 No’lu Tutanak karşılığı iadesi (24 Mart 2024 Pazar günü
akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe
seçim kurulu başkanına iade ederler.),
3- Seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir nedenle 24 Mart 2024 Pazar günü
akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları
hususunun ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilanı
(Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından
istendiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir.).
27 MART
2024
ÇARŞAMBA
1- İlçe seçim kurulu başkanınca, Cumhuriyet başsavcılıklarından 27 Mart 2024
Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar tutuklananların, tutuklu seçmen listesinde
yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü
sıfatını alanların (taksirli suçlardan hükümlüler hariç) isim listelerinin
istenmesinin son günü.
28 MART
2024
PERŞEMBE
1- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listelerin kesinleştirilerek
çoğaltılmasına başlanması.
 13 / 13
29 MART
2024
CUMA
1- Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,
2- İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim
kurullarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi,
3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen
listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.
30 MART
2024
CUMARTESİ
SEÇİM PROPAGANDASININ SONU (Saat 18.00)
(2972/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66, ek 6)
31 MART
2024
PAZAR
1- İl ve ilçe merkezlerinde;
a) Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme
torbalarının bina sorumlularına teslimi, bina sorumlularının da teslim aldığı
malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla
sandık çevrelerine getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına
tutanak karşılığı teslim etmesi,
b) Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü
sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslimi,
2- OY VERME GÜNÜ,
3- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 23.59).