NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR VE OTOPARKLARIN KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

1-Mülkiyeti Belediyemize ait  aşağıda tabloda belirlenen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle kira ihalesi yapılacaktır.
2-İhale 10 Mart 2023 Cuma günü aşağı tabloda belirlenen Saatlerde Nevşehir Belediye Encümenince Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
a.Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,
b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemizden vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.
c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,
d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.
4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünden 200,00 TL bedelle temin edilebilir.Verilmesi gereken belgeler ihale günü Saat:13:30’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
             5-  Tahmini Bedeller:

TAŞINMAZLAR;

6- İlanın 5. Maddesinde belirlenen tutarda geçici teminat alınacaktır.
7-İhaleyi alan kira bedelini ve KDV’yi şartnamede belirlenen şartlarda ödeyecektir.Otoparklar toplu şekilde ihale edilecektir.
8-İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.
9-Belediye İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.