Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından çıkarılan ‘UMDE Dini Tetkikler Dergisi’nin onuncu sayısı ilim dünyasına sunuldu.

NEVÜ İlahiyat Fakültesi tarafından çıkarılan UMDE Dini Tetkikler Dergisinin 6’ncı cilt 1’inci sayısında; Tefsir ilminde rivayet ve dirayet ayrımının incelendiği “Tefsirlerde Rivâyet ve Dirâyet Ayrımının Objektifliği Sorunsalı”; İbnü’l-Vezîr’in kader konusunaki yaklaşımının tetkik edildiği “İbnü’l-Vezîr’in Kader Meselesine Dalma Yasağına Bakışı”; Ravdu’l-Cinân eserinin tefsir ilmi açısından incelendiği “Farsça Bir Tefsirde Arapça Meseller (Ravdu’l-Cinân Örneği)”; yine tefsir ilmi bağlamında farklı kavram ve konuların incelendiği  “Kur’ân’da Hidayet ve Dalâletin Allah’a Nispetinin Kulun İradesiyle İlişkisi”, “Klasik ve Modern Dönem Tefsir Kaynaklarında Ayetlerin Yorumlanmasında Kafkasya- Azerbaycan Coğrafyasına Dair Zikredilen Rivayetlerin Tespit ve Tahlili”; hadis ve tefsir ilmi arasındaki ilişkinin tetkik edildiği “Hadislerin Tefsir Kaynaklarında Kullanımı (el-Alak Sûresi Örneği)”; ayrıca hadis ilminde  Ahmed b. Ömer el-Kurtubi’nin el-Müfhim Lima Eşkele eserinde müellifin hadisleri değerlendirme yönteminin bilimsel bir şekilde sunulduğu “Ahmed b. Ömer el-Kurtubi’nin el-Müfhim Lima Eşkele Min Telhisi Kitabi Müslim İsimli Eserinde Hadisleri Değerlendirme Metodu” isimli araştırma makaleleri yer almaktadır.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi Hakkında

UMDE Dini Tetkikler Dergisi, DOAJ ve EBSCO gibi uluslararası indekslerde taranan bilimsel bir dergidir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi’nde ‘Temel İslam Bilimleri’, ‘İslam Tarihi ve Sanatları’ ve ‘Felsefe ve Din Bilimleri’ alanlarında Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde araştırma, derleme makalelerin yanı sıra çeviri, değerlendirme ve kitap kritiği çalışmalarına yer verilmektedir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi’ne gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulmaktadır.

Yılda 2 sayı (30 Temmuz – 30 Aralık) şeklinde yayınlanmakta olan UMDE Dini Tetkikler Dergisi için makale kabul tarihleri; 30 Temmuz tarihli sayı için 31 Aralık - 15 Haziran ve 30 Aralık tarihli sayı için ise 31 Temmuz - 15 Kasım’dır.

UMDE Dini Tetkikler Dergisinin 10. sayısına https://dergipark.org.tr/tr/pub/umde adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.