Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş; "Belediyemiz tarafından 10 Haziran 2024 tarihinde, aşağıda bilgileri bulunan 4 adet dükkanın 8 yıllığına kira ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlarımıza ilanen duyurulur." dedi.

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait olup aşağıda mevkiisi, cinsi, pafta, parsel, m³, muhammen kira bedeli, geçici teminatı ihale tarihi belirtilen taşınmazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca ve kira şartnamesi hükümleri dahilinde açık artırma suretiyle Belediye Meclisinin 14.04.2024 tarihli ve 30 nolu kararına istinaden 8 yıllığına kiraya verilecektir.

1- İhaleler 10.06.2024 tarihinde Eski Mahalle. Hüseyin Galip Efendi Caddesi. No:1 Ortahisar Beldesi Ürgüp/NEVŞEHİR adresinde bulunan belediyemiz toplantı salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılabilmek için: aşağıdaki niteliklere haiz olmak ve istenilen belgeleri ihale saatinden önce komisyona sunmak şarttır:
a) Kimlik Kartı/Cüzdanı Fotokopisi.
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek ve ikametgah belgesi,
c) Geçici teminatı usulüne uygun olarak verilmiş olması,
d) Belediyemize borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müd. alınacak yazı,
e) İhale Yasaklısı olmadığına dair beyan,
f) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek. g) İhaleye başkası adına katılacaklar için Noter tasdikli vekâletini bildirmesi şarttır.

3- Kiracı ilk yıl kira bedelini peşin olarak ödeyecektir. Takip eden yılların kira bedeli ise VUK Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılarak, peşin olarak ödenecektir.

4- İhale şartnamesi hafta içi mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğümüzde görülebilecektir. İhaleye katılacakların ise aşağıdaki dosya bedelini ödemeleri gerektiği ilanen duyurulur. 27.05.2024