2023 yılı camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle düzenlenecek proje yarışması ile ilgili şartname yayınlandı.   

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Proje Yarışması” düzenlenmekte. Proje Yarışmasının düzenlenme amacı, personelimizin araştırma, planlama, uygulama ve analiz yeteneklerini geliştirmek, yürüttükleri hizmetlerin verimliliğini artırmak ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak.  

Yarışmada Hz. Peygamber’in (s.a.s) hayatımıza örnekliği ile güzel ahlakını günümüz insanına anlatmak konusunu merkeze alan projeler hazırlanacaktır.  

Başkanlık taşra teşkilatında kadrolu, sözleşmeli, vekil olarak istihdam edilen erkek-kadın bütün personel katılabilecek. Yarışmaya katılacak projeler daha önce herhangi bir kurum ve kuruluşa sunulmamış ve uygulanmamış olacak; çeviri, uyarlama ve derleme olmayacak, özgün olacaktır.  

a) Proje yarışmasına katılım şartlarını taşıyan personel, eserlerini 14 Temmuz 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları müftülüklere/dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezlerine teslim edecektir.  

b) Proje yarışmasının önceki yıllarda yapılan Türkiye finallerine katılarak birinci, ikinci ve üçüncü olan personelin müracaatı aynı yarışma dalında kabul edilmeyecektir.  

c) Projeler bilgisayarda hazırlanacak, Ek-A “Proje Teklif Formu”nda yer alan bölümlerin eksiksiz, yeterli ve anlaşılır şekilde doldurulmasına özen gösterilecektir. Katılımcılar mezkûr formun sonunda yer alan beyan kısmını okuyup imzalayacaklardır. Proje nüshalarında yarışma başvuru süresi sonlandıktan sonra herhangi bir değişiklik ve güncelleme yapılamayacaktır.  

a) Taşra teşkilatımızca Ek-C’de yer alan proje yarışma duyurusu yapılacaktır. b) Proje yarışmasında değerlendirme, Başkanlık Merkezinde oluşturulacak kurulca Başkanlık stratejik amaç ve hedefleriyle uyumluluk, yenilikçi düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, verimlilik, açık ve anlaşılır olma, projenin hazırlanmasında gösterilen özen kriterleri üzerinden yapılacaktır. c) Yarışmanın değerlendirilmesi tek aşamalı olup yalnızca Başkanlık Merkezinde yapılacaktır. d) İl/ilçe müftülükleri/dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezlerine bağlı olarak çalışan personel, projelerini bağlı bulundukları birimlere imzalı olarak teslim edecektir. Proje metinlerinin asıl imzalı nüshaları mezkûr kurumlarda bir yıl muhafaza edilecek, ayrıca postaya verilmeyecek, süre sonunda imha edilecektir. 

Merkez Teşkilatta oluşturulacak olan kurul ilgili birimlerle istişare edilerek Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tespit edilecektir.  

A- Proje yarışmasında Yüksek Seçici Kurul şu hususlara dikkat eder: a) Proje teklifinin henüz uygulanmamış ve özgün olması. 1 EK b) Ek-A’daki “Proje Teklif Formu”nda yer alan bölümlerin eksiksiz, yeterli ve anlaşılır şekilde doldurulması. c) Ek-B’deki “Değerlendirme Formu”nda yer alan değerlendirme ölçüt ve kriterleri. d) Proje metninin 12 punto, Times New Roman karakteri ve siyah renk ile yazılması. B- Proje yarışmasında sunulan eser, konusu itibarıyla şartnameye uygun değilse, intihal yapıldığı tespit edilmişse ve/veya daha önce bir başka mecrada yayınlanmış veya kullanılmışsa değerlendirme dışı bırakılır. Yarışmacıların puanı, Yüksek Seçici Kurul Başkanı/Üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Eşitlik olması hâlinde sırayla toplam puanı en yüksek değerlendirme ölçütleri esas kabul edilecek, toplam puanı 8 olan değerlendirme ölçütlerine gelinceye kadar eşitlik bozulmadığı takdirde kura çekimine gidilecektir. 8. YARIŞMA TAKVİMİ: Proje Yarışmasına katılacak personel, projelerini 14 Temmuz 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar il/ilçe müftülükleri ve dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezi müdürlüklerine; ilçe müftülükleri, projeleri 21 Temmuz 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne; il müftülükleri, dini yüksek ihtisas, dini ihtisas merkezi müdürlükleri de projeleri -değerlendirmeye tabi tutmaksızın- 28 Temmuz 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Belgenet üzerinden resmî yazı Ek’inde, metin belgesi (odt) formatında Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderecektir. Yüksek Seçici Kurul, projeleri değerlendirerek işlemlerini 15 Eylül 2023 Cuma gününe kadar sonuçlandıracak ve Türkiye 1., 2. ve 3.’sünü belirleyecektir. Sonuçlar en geç 22 Eylül 2023 Cuma günü Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından (dinhizmetleri.diyanet.gov.tr) ilan edilecektir.  

YARIŞMA ÖDÜLLERİ: Yarışmanın Türkiye finalinde 1. 2. ve 3. olan personele Diyanet İşleri Başkanlığınca aşağıdaki ödüller verilecektir: Birinciye ₺15.000,00 İkinciye ₺10.000,00 Üçüncüye ₺7.500,00 Ayrıca yarışmaya katılan personele teşvik ödülü olarak Başkanlığımızca bir kitap seti hediye edilecektir.  

DİĞER ŞARTLAR: a) Yüksek Seçici Kurulca yapılan değerlendirme sonuçları ve kararları bir tutanakla tespit edilerek özel dosyasında saklanır. b) Yarışma sonuçları tutanakların seçici kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasından sonra ilan edilecektir. c) Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilen eserler iade edilmeyecek ve Başkanlık bunları yayınlama hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerine verilen ödüller, telif hakkı yerine sayılacaktır. d) Yarışmalara katılan personel, bu şartname hükümlerini ve Yüksek Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Diyanet İşleri Başkanlığının kararları geçerlidir. 2 EK e) Yüksek Seçici Kurullarda başkan ve üye olarak görevlendirilenlere 14.07.2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 9’uncu maddesi gereğince komisyon üyeliği için günde 5 saat ek ders ücreti ödenir.