Ürgüp Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların uğrak noktası konumunda olan büfe yeri ve 250 m² açık alanı 20 Mart 2023 tarihinde encümen huzurunda yapılacak ihale ile yeni sezonda işletecek sahibini bulacak.

Ürgüp Belediyesi web sitesinde yayınlanan ihale ilanı şu şekilde:

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Mülkiyeti belediyemize ait olup İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan büfe ve açık alan, (Ekli krokide belirtilen) 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

  1. İhale 20.03.2023 tarihinde Pazartesi günü saat 15.30 da Belediyemiz meclis toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.
  2. Büfe ve açık alana ait aşağıda belirtilen geçici teminat ihale saatinden önce (en geç saat 15.00’e kadar) belediyemize yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize emlak, su, çtv gibi borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır.
  3. Kiraya verilecek Büfe Yerinin kira bedelleri altı aylık peşin olarak yatırılacaktır. Gecikme olması (yatırılmaması) halinde kira bedelleri 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen günlük gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek ihale tek taraflı fesh edilecektir.
  4. Kiraya verilecek Büfe ve açık alanın ilk yıldan sonraki yılların aylık kira bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir. (Kira bedelleri 12 ay üzerinden 6 aylık peşin olarak tahsil edilecektir.)
  5. İhaleye herhangi bir Firma, şirket veya kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (Noter onaylı) ibraz edecekleri gibi, tüm şirket ortakları imzaya yetkili kişiye şahsi vekâletlerini verecek veya hazırlanacak sözleşmeyi tüm ortaklar imzalayacak ve şirketin vergi, SGK gibi borçları bulunmayacaktır.
  6. İhaleye girecekler, Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı almaları şarttır. Sabıka kaydını ibraz etmeyenler ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar ihaleye katılamayacaklardır.
  7. İhaleye katılacaklar, adı geçen büfe ve açık alan için belediyemizce uygun görülecek, masa ve Sandalyelerin ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (oturma grupları) teminine esas olmak üzere ihaleden önce Belediyemize 100.000,00 TL mefruşat teminatı yatıracak, mefruşatların 15 gün içerisinde alınıp belediyemizce uygun görülmesine müteakip alınan 100.000,00 TL tutarındaki teminat iade edilecektir.
  8. İş bu ihaleye ait ilan, reklâm, vergi, resim, harç ve kira sözleşmesi noter onayı gibi her türlü yasal giderler kiracıya ait olacaktır.
  9. İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

  1. Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 01.03.2023

                     

BÜFE YERİNİN

KDV DAHİL             3 YIL ÜZERİNDEN

                                                                                            AYLIK MUHAMMEN               HESAPLANMIŞ

MEVKİİSİ                 CİNSİ                M2 MİKTARI        KİRA BEDELİ          GEÇİCİ TEMİNATI

Cumhuriyet Mah.  Büfe ve açık alan    3x2x2,5 Büfe            11.000.00 TL                   11.880,00 TL

Cumhuriyet Meydanı                        Ekli krokide gösterilen  

                                                       Yaklaşık 250 M2 açık alan