Ürgüp Temenni Tepesi 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır. İhale ilanı:

İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olup ilçemiz Temenni Mahallesi’nde bulunan aşağıda cinsi, M2 si, muhammen kira bedeli ile geçici teminatı belirtilen Temenni Tepesi’nin 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde açık artırma suretiyle 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-      İhale 21.05.2024 Salı günü saat 15.30’daBelediyemizde encümen huzurunda yapılacaktır.

2-      Taşınmaza (Kafeterya Yerine) ait aşağıda belirtilen geçici teminat ihale saatinden önce (en geç 14.00’e kadar) belediyemize yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Kiraya verilecek Temenni Tepesinin kira bedelleri yıllık peşin olarak yatırılacaktır. Gecikme olması (yatırılmaması) halinde kira bedelleri 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen günlük gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek ihale tek taraflı fesh edilecektir.

4-      Kiraya verilecek Temenni Tepesinin ilk yıldan sonraki yılların kira bedelleri heryıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir.

5-      İhaleye herhangi bir Firma, şirket veya kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesini (Noter onaylı) ibraz edeceklerdir.

6-      İhaleye girecekler, Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı almaları şarttır. Sabıka kaydını ibraz etmeyenler ile yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olanlar ihaleye katılamayacaklardır.

7-      İş bu ihaleye ait ilan, reklâm, vergi, resim, harç ve kira sözleşmesi noter onayı gibi her türlü yasal giderler kiracıya ait olacaktır.

8-      İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

9-      Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur. 24.04.2024

 

TEMENNİ TEPESİNİN

 

MEVKİSİ

CİNSİ

M² MİKTARI

KDV HARİÇ AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

3 YIL ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞ GEÇİCİ TEMİNATI

Temenni Mah.

Temenni Tepesi

28 m² Kapalı Alan 530 m² Açık Alan

40.000,00 TL

43.200,00 TL

 

 ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI