Gençler; bir milletin geleceğidir. Milletin geleceğini, gençlerini hayata hazırlama stratejileri belirlemektedir. Gençlerin gelişimi ve değişimi için uzgörü boyutlu bir stratejiye ihtiyaç vardır. Zira; “dijital çağın uzay versiyonu” bunu gerektirmektedir. Her ne kadar, konunun uzmanları Sümerlerden beri yetişkinlerin, gençlerdeki değişimi eleştirel boyutlu değerlendirdiğini belirtse de bu değişim, toplumsal yaşantının / teknolojik gelişmenin doğal bir sonucudur. Bu doğal gelişimsel değişimin farkında olarak; Ülkemizin istiklali ve istikbali için vatan topraklarımızın ve kara/deniz/hava sınırlarımızın ilelebet muhafaza ve müdafaa için, gençlerimizi geleceğe iyi hazırlama zorunluluğu vardır.

Gençlik; biyolojik ve psikolojik gelişime bağlı, bireysel mükellefiyet ve toplumsal farkındalık durumuna sahip olunan gelişim evresi / nefis ve mantık terazisinin, duygu ve davranış hissiyatının, yetişkin vakarlığı kıvamında yansıtılmaya başlandığı idealistlik ve zindelik dönemi olarak ifade edilebilmektedir. Yaşanılan coğrafya / sosyal-kültürel durum / yaşam kalitesi vb. etkenler gençlik kavramına etki etmektedir. Ortalama ömrün uzamasına bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü, gençlik yaş skalasını yükseltse de genel kabul 15-24 yaşları arası olarak değerlendirilmektedir.

2022 yılı TÜİK verilerine göre; Ülkemizin nüfusunun % 15,2'sini gençler oluşturmaktadır. Gençlerimiz; gelişimsel güncellemeli olarak 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda geleceğe hazırlanmalıdır. Zira; milli, manevi ve insani değerlere zarar veren harici uygulamalara karşı, nitelikli ve sürdürülebilir bir döngü için güç ve teknoloji yeterliliğine sahip olunmalıdır. Bu durum bireysel, bölgesel ve ulusal bazda hava/su/gıda ve kara/deniz/hava/siber güvenlik için büyük önem arz etmektedir. Yeni dünyanın kurgusunun “The New World Order” ile bir asır öncesinden hazırlanıp yayımlandığı bilindiğine göre, anlık müdahalelerle köklü yapılanmalara karşı, yapılmak istenen hamleler etkisiz kalabilmektedir. Hiç vakit kaybetmeden 22. yüzyılın kurgusu için stratejiler belirlenmeli ve gençlerimiz şimdiden geleceğe hazırlanmalıdır. Uzgörü, asırlık olasılılara stratejik planlar/programlar öngörebilmekse eğer, tarihin temel milletlerinden biri olan Türk Milleti, bu vasıflara sahiptir. Metehan / Kürşat / Tonyukuk / Edebali öğretileri asırlara yön vermiş ve destanlaşmış kahramanlık stratejileridir.

Gençlerimizi, kritik sektörlerle ilgili okuryazarlık becerileri ile geleceğe hazırlamak, bugünün yetişkinlerinin en önemli vazifesi olmak zorundadır. Gençlerin hayal / merak / sorgulama / keşif / icat gibi özelliklerine gölge bile düşürmeden, inovatif imkanlar sağlanmalıdır. Yetişkinler; mazi ile ati bağını çok sağlam tutmalı / 21. yüzyıl kulvarının -dijital ötesi- olduğunun farkında olmalı / kavrayamadığı uygulamalara anlamsız engeller koymamalı, gençleri teşvik eden imkanlar sunmalıdır. Başarılı uygulamaları gölgelemeden bir sonraki hedefin başlangıcı yapmalıdır. Gençlerin motivasyonları, özellikle üst eğitim kurumlarında, vizyoner kondisyonlu, üstün performanslı kişiliklerin rehberliğinde daha da yükseltilmelidir. Eğitim kurumlarında, empati kurabilen / bilgi ve bilgeliğini güncelleyebilen nitelikte bireyler bulunmalıdır. Gençlerle iletişim ve etkileşimde; rol model olan / insani değerleri yaşayan / tecrübelerini paylaşan / ne bildiğini bilen / zihinsel ve davranışsal yazılımlarını doğru güncelleyen / milli ve manevi sorumluluk bilincine sahip olan kişilikler belirlenmeli ve Kızılelma hedefleri doğrultusunda görev verilmelidir. 

Teknoloji bazlı Kızılelma hedeflerinin, geleceğe yönelik ve fıtri insan temalı olması önemlidir. Türksat / Göktürk / İmece ile uzaydaki teknolojik varlığımız, Gök-Türk Alper Gezeravcı ile biyolojik olarak daha ileri bir aşamaya taşınmıştır. Bu ilerlemenin kısa zamanda sistematikleşmesi için “Türkiye ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA)” arasında 2004 yılında imzalanan işbirliği anlaşmasının güncellenmesi önemlidir. Bir sonraki Kızılelma hedefi, daha milli ve daha yerli teknolojilerdir.

Gençler; bu doğrultuda milli, manevi ve insani değerlerle geleceğe hazırlanmalı; projeleri teşvik edilmeli, ama/fakat/lakin ön ekleri kullanılmadan başarıları tebrik edilmeli, bir sonraki projelerinin temellerini oluşturmasına katkı sağlanmalıdır. Mutlak İradenin izin verdiği, her türlü fizik ve/veya metafizik unsurları, proje kapsamına alınmalıdır. “Gençlerimiz geleceğimizdir, gelecek ise göklerdedir” parolası, nesilden nesille yıldızlaştırılmalıdır.

Bu satırlar; M. TUNCEL, Toplumsal Farkındalık, Nevşehir - 2024; çalışmasından yararlanılarak  hazırlanmıştır.