Nevşehir İl Özel İdaresi 2024 Ocak ayı Meclis toplantısı gündem maddeleri açıklandı. İşte o maddeler

1 Yoklama ve açılış.

2 Bir evvelki oturuma ait karar özetlerinin okunması.

3 İl Özel İdaresinin 11.12.2023 tarih 45319 sayılı yazıları ile teklif edilen, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan iş makinası, araç ve makine ekipmanların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer özel ve tüzel kişilere kiraya verilebilmesi için kira bedeli tablosunun 2024 yılı için yeniden belirlenmesi talebi.

4 5302 Sayılı Kanunun 17. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddelerinde; "İl Genel Meclisi, her yılın Ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla bir denetim komisyonu oluşturur" denilmektedir. Bu sebeple | Genel Meclisince Denetim Komisyonunun oluşturulması talebi.

5 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 5302 Sayılı Kanunun 17. maddesi 2.fıkrasına eklenen fıkra gereği, "Denetim Komisyonunda İl Özel İdaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek personel sayısı, personelin çalıştırılacak gün sayısı ve verilecek gündelik miktarın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesinin 3. fıkrasındaki oranı aşmamak üzere belirlenmesi gerekmektedir" denildiğinden, 2024 yılında çalışmalarına başlayacak olan Denetim Komisyonunda görev alacak memur üyelerin kişi sayısı, çalışacakları gün sayısı ve verilecek gündelik miktarının belirlenmesi talebi.

6 İl Özel İdaresinin 25.12.2023 tarih ve 45849 sayılı yazıları ile teklif edilen, Nurcan BAYDEMİR tarafından idaresine verilen 07.12.2023 tarihli dilekçede; İl Özel İdaresinin hissedarı olduğu Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Başdere Köyü, 245 ada 5 parselde kayıtlı 511,00 m2 yüzölçümlü "arsa" niteliğindeki taşınmazın 439/511 hissesi Nurcan BAYDEMİR'e ait, 72/511 payı idaresine ait olup, idaresine ait olan 72,00 m2'nin 3194 sayılı Kanunun 17. Maddesi hükmü gereği doğrudan satın almak istediği belirtilmektedir. Konunun görüşülerek karara bağlanması.

7 Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Karacaören Köyü 180 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" amaçlı şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

8 Nevşehir İli, Merkez İlçe Balcın Köyü, 125 ada 14 nolu parsele ait "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması hususunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun görüşülerek karara bağlanması.

9 Dilek ve Temenniler.