Nevşehir ve Ticaret Sanayi Odası Başkanlığınca yapılan açıklamada; Mülkiyeti odaya ait olan Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Toptancılar Sitesi Nevşehir adresinde yer alan 89, 90, 91 ve 92 numarasına sahip dükkanların kapalı zarf teklif ve açık artırma usulüyle satılacağı belirtildi. İhalenin 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Saat 13:00’da Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda yapılacağı ifade edildi.

Nevşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığı’ndan İlanen Duyurulur...


A-) Mülkiyeti Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na ait Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Toptancılar Sitesi Nevşehir adresinde yer alan 89, 90, 91 ve 92 numarasına sahip dükkanlar 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Saat 13:00’da Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda kapalı zarf teklif ve açık artırma usulü ile aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı satılacaktır.  

-89 nolu taşınmaz    : 1.750.000 TL. (BİRMİLYONYEDİYÜZELLİBİN)
-90 nolu taşınmaz    : 1.300.000 TL. (BİRMİLYONÜÇYÜZBİN)
-91 nolu taşınmaz    : 1.600.000 TL. (BİRMİLYONALTIYÜZBİN)
-92 nolu taşınmaz    : 1.300.000 TL. (BİRMİLYONÜÇYÜZBİN)

    B-) Mülkiyeti Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na ait Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi, Millet Caddesi No:71 Nevşehir adresinde yer alan ve her biri yaklaşık 800m2 alana sahip üç (3) adet dükkan 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Saat 15:00’da Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda kapalı zarf teklif ve açık artırma usulü ile aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.

-71/1 20.000 TL/ay. (YİRMİBİN)(net) (Oda Hizmet Binası Bitişiğindeki)
-71/2 15.000TL/ay   (ONBEŞBİN)(net) 
-71/2 15.000TL/ay   (ONBEŞBİN)(net) 

    
İstekliler belirtilen gün ve saatte ekte yer alan şartnameler doğrultusunda söz konusu ihalelere katılabilirler.

Ayrıntılı bilgi için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Oda Sicil Müdürü Necmettin Çelebi (0532 247 66 59) ...
                                                                                    
                                                                          
NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

 KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

1- İdarenin;

a)Adı                                                  : NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

b)Adresi                                             : Millet Caddesi No:69 Nevşehir

c)Telefon numarası                             :03842131036

d)Faks numarası                                 :03842132385

2-İHALENİN KONUSU     :

Mülkiyeti İdareye ait Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi, Millet Caddesi No:71 Nevşehir adresinde yer alan 300m2 bodrum, 300 m2 zemin kat ve 200 m2 asma kat alana sahip her biri 800m2 3 (üç) adet dükkanın kapalı zarf teklif ve açık artırma ile kiraya verilmesi iş bu şartnamenin konusunu oluşturmaktadır.

20 Şubat 2023 Pazartesi günü Saat 15:00’da Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek olan kira ihalesi ile yukarıda bahsi geçen taşınmazlar muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı ihale edilecektir. 

3-İHALENİN KAPSAMI   :

İhalenin kapsamı, mülkiyeti İdareye ait taşınmazların kiraya verilmesidir. 

4-İHALE USULU                :

İdare iş bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu gibi verilen teklifler neticesinde ilgili komisyonların kararına uyup uymamakta da serbesttir. İhale kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilecek olup,  devamında açık arttırma usulü ile devam edilecektir. İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

5-KİRA MUHAMMEN BEDELİ

 

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi, Millet Caddesi No:71 Nevşehir adresinde yer alan ve her biri yaklaşık 800m2 alana sahip üç (3) adet dükkandan 71/1 (Oda Hizmet Binası Bitişiğindeki) 20.000 TL. 71/2 ve 71/3 ise  15.000TL/ay (net) muhammen bedelle ihale edilecektir. Dükkanlar Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası yanından başlayarak 71/1, 71/2, 71/3 olmak üzere sırası ile ihale edilecektir.

6-KİRA SÜRESİ ile İHALE ve KİRA TEMİNATLARI :

İhale edilecek taşınmazların kira süresi asgari 3 yıldır ve talebe göre 5 yıl yapılabilir. Ancak kira süresini idare kendisi belirler. İhale kapalı zarf – açık artırma usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılacak istekliler 1 aylık muhammen bedel tutarında geçici teminatı İdareye ihale saatinden önce teslim etmek zorundadırlar. İhaleyi kazanan istekli 5 iş günü içerisinde kira sözleşmesini imzalamak ve teminatı ibraz etmek zorundadır. Aksi taktirde geçici teminat İdareye irat kaydedilir.

İhaleye katılacak isteklilerin vergi mükellefi olmaları ve kiralananı kullanacakları sektörü ve faaliyeti yazılı olarak taahhüt etmeleri gerekmektedir.

8-İSTEKLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

İstekliler ihale saatinden önce kapalı zarf içindeki tekliflerini Genel Sekreterliğe teslim ederek, vergi mükellefi olduklarını, şirketlerde ise şirketi temsil ve ilzama yetkili olduklarını tevsik edici evrakları ile beyan etmeleri gerekmektedir.

Kira ücreti aylık olarak idarenin belirlediği sürede ve belirlediği bankaya aylık, net ve peşin  olarak ödenektir. Kira başlangıç tarihinden itibaren Gelir Stopaj Vergisi kiracı tarafından ödenecek olup, ödendiğine dair evraklar istenildiğinde kiracı tarafından idareye teslim edilmek zorundadır. Emlak Vergisi haricindeki bütün vergi resim harçlar kiracıya ait olacaktır.

Elektrik, su, doğalgaz vb. abonelikleri ve bunların masrafları kiracıya ait olacaktır. Kiralananda yapılacak tadilatlarda mutlak surette idareden onay alınacak ve masrafları kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiracı yapacağı tadilatın ayrıntılarını idare ile paylaşmak kaydıyla İdarinin takdirine bağlı olmak üzere 1 yıl süre ile kira ödemeyecektir. 1 yılın sonunda kiracı, sözleşmede düzenlenen oranda kira bedelinin artırılması ile kirayı ödemeye başlayacaktır. Artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre  üfe + tüfe/2  oranında olup, idare bu oranı kiracının lehine olarak yeniden belirleyebilir.

Kiracı, kiraladığı taşınmazın 1 ( bir ) yıllık net kira bedeli kadar süresiz kesin teminat mektubunu veya DBS’yi sözleşme imza tarihine kadar idareye ibraz etmek zorundadır.  Kiracının kira sözleşmesi ile belirlenen tarihlerde kira bedelini ödememesi halinde kalan aylar da muacceliyet kazanarak tüm ayların kira bedeli teminatın paraya çevrilmesi sureti ile tahsil olunur. Kiracı her yıl belirlenen kira bedeline göre teminatını tamamlar.

9-İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İdare kiralanan dükkanları mevcut hali ile isteklilere teslim etmekle yükümlüdür. Dükkanların içinde yapılacak olan tadilatlar İdarenin bilgisi ve onayı doğrultusunda istekli tarafından yapılacaktır. İdarenin onayı olmadan herhangi bir tadilat yapılması mümkün değildir.

10-GENEL HÜKÜMLER:

İhale sonucunda istekli ile imzalanacak olan kira sözleşmesinde özel hükümler idare tarafından belirlenecektir.

İş bu Özel ve İdari Şartname 10 (on) maddeden ibarettir.

NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI  TAŞINMAZ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ


1- İdarenin;
a)Adı                    : NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
b)Adresi                : Millet Caddesi No:69 Nevşehir
c)Telefon numarası            :03842131036 

2-İHALENİN KONUSU    :
Mülkiyeti İdareye ait Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Toptancılar Sitesi Nevşehir adresinde ve tapunun Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle 2512 Ada 54 Parselde kaim 89, 90, 91 ve 92 bağımsız bölüm numarasına sahip dükkanların kapalı zarf teklif ve açık artırma usulü ile satılması iş bu şartnamenin konusunu oluşturmaktadır. 

20 Şubat 2023 Pazartesi günü Saat 13:00’da Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek olan ihale ile yukarıda bahsi geçen taşınmazlar muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı ihale edilecektir.  

3-İHALENİN KAPSAMI    :
İhalenin kapsamı, mülkiyeti İdareye ait taşınmazların satılmasıdır.  

4-İHALE USULU         :
İdare iş bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu gibi verilen teklifler neticesinde ilgili komisyonların kararına uyup uymamakta da serbesttir. İhale kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilecek olup,  devamında açık arttırma usulü ile devam edilecektir. İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

5-SATIŞ MUHAMMEN BEDELİ
  
Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Toptancılar Sitesi Nevşehir adresinde yer alan 
-89 nolu taşınmaz    : 1.750.000 TL. (BİRMİLYONYEDİYÜZELLİBİN)
-90 nolu taşınmaz    : 1.300.000 TL. (BİRMİLYONÜÇYÜZBİN)
-91 nolu taşınmaz    : 1.600.000 TL. (BİRMİLYONALTIYÜZBİN)
-92 nolu taşınmaz    : 1.300.000 TL. (BİRMİLYONÜÇYÜZBİN) muhammen bedel ile ihale edilecektir.

6- TEMİNATLAR ve MASRAFLAR :

İhaleye girecek istekliler ihale edilecek taşınmazların muhammen bedellerinin %5’i kadar geçici teminatı ihale başlamadan önce İdarenin Oda Sicil Müdürlüğüne teslim etmelilerdir. İhale neticesinde en yüksek teklifi veren istekli teminatını %10 ‘a tamamlamak zorundadır. İhalenin kesinleşmesinden itibaren 10 gün içerisinde istekli paranın tamamını İdarenin hesabına yatırarak satışa hazır hale gelmek zorundadır. İhaleye girip en yüksek teklifi veremeyen isteklilerin teminatları iade edilir. En yüksek teklifi veren istekliler belirtilen sürede geçici teminatı %10’a tamamlamaz veya tamamlasa dahi yine belirtilen sürede satışa dair parayı İdarenin hesabına yatırmaz ve/veya alımdan cayar ise teminat İdareye irat olarak kaydedilir. 

Teminat olarak;  nakit para, DBS veya kesin teminat mektubu dışında bir şey kabul edilmez. Taşınmaz satışı ile ilgili masraflar kanuni oranlar nispetinde taraflara ait olacaktır. Diğer masraflar istekliye ait olacaktır. Satışın yapılması ile birlikte teminatlar iade edilecektir. 

8-İSTEKLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

İstekliler ihale saatinden önce kapalı zarf içindeki tekliflerini Genel Sekreterliğe teslim ederek, iş bu şartnamenin her bir sayfasını okuduklarına ve uyacaklarına dair beyanları ile birlikte imzalayacaklardır. Teminatlarını İdareye teslim ettiklerine dair evrakı ve şartnameyi teklif ekine koyacaklardır. 

Satıştan doğan tüm vergi resim harçlar istekliye ait olacaktır.


9-İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İdare satılan dükkanları mevcut hali ile isteklilere teslim etmekle yükümlüdür. 

İş bu Özel ve İdari Şartname 9 (dokuz) maddeden ibarettir.


                                                                                    
 NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI