Nevşehir ve Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı kendi mülkiyetine ait olan toptancılar sitesindeki 4 taşınmazını satışa çıkardı.

NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN  İLANEN DUYURULUR

Nevşehir ve Ticaret Sanayi Odası Başkanlığınca yapılan açıklamada;  Mülkiyeti Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’na ait Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Toptancılar Sitesi Nevşehir adresinde yer alan 89, 90, 91 ve 92 numarasına sahip dükkanlar 08 Mart 2023 Çarşamba günü Saat 14:00’da Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda kapalı zarf teklif ve açık artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. 

İstekliler belirtilen gün ve saatte ekte yer alan şartname doğrultusunda söz konusu ihalelere katılabilirler. Ayrıntılı bilgi için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Oda Sicil Müdürü Necmettin Çelebi (0532 247 66 59) ...  

NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

 TAŞINMAZ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

1- İdarenin;

a)Adı : NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

b)Adresi : Millet Caddesi No:69 Nevşehir

c)Telefon numarası :03842131036

2-İHALENİN KONUSU        :

Mülkiyeti İdareye ait Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Toptancılar Sitesi Nevşehir adresinde yer alan 89, 90, 91 ve 92 numarasına sahip dükkanların kapalı zarf teklif ve açık artırma usulü ile satılması iş bu şartnamenin konusunu oluşturmaktadır.

08 Mart 2023 Çarşamba günü Saat 14:00’da Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek olan ihale ile yukarıda bahsi geçen taşınmazlar ayrı ayrı ihale ile satışa çıkarılacaktır. 

3-İHALENİN KAPSAMI       :

İhalenin kapsamı, mülkiyeti İdareye ait taşınmazların satılmasıdır. 

4-İHALE USULU                   :

İdare iş bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu gibi verilen teklifler neticesinde ilgili komisyonların kararına uyup uymamakta da serbesttir. İhale kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilecek olup,  devamında açık arttırma usulü ile devam edilecektir. İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

5- TEMİNATLAR ve MASRAFLAR:

İhaleye girecek istekliler ihale edilecek taşınmazlar için 50.000 (ELLİBİN) TL. geçici teminatı ihale başlamadan önce İdarenin Oda Sicil Müdürlüğüne nakit veya TR73 0001 0025 0330 3309 1250 17 Iban nolu hesaba “İHALE TEMİNAT BEDELİ” açıklaması ile birlikte yatırmalıdırlar. İhale neticesinde en yüksek teklifi veren istekli teminatını ihale bedelinin  %10 ‘na tamamlamak zorundadır. İhalenin kesinleşmesinden itibaren İdare tarafından belirlenecek süre içerisinde istekli paranın tamamını İdarenin hesabına yatırarak satışa hazır hale gelmek zorundadır. İhaleye girip en yüksek teklifi veremeyen isteklilerin teminatları iade edilir. En yüksek teklifi veren istekliler belirtilen sürede geçici teminatı %10’a tamamlamaz veya yine belirtilen sürede satışa dair parayı İdarenin hesabına yatırmaz ve/veya alımdan cayar ise teminat İdareye irat olarak kaydedilir.

Teminat olarak;  nakit para veya kesin teminat mektubu dışında bir şey kabul edilmez. Taşınmaz satışı ile ilgili satış bedelinin %4’ü (%2 alıcı- %2 satıcı) oranındaki masraflar taraflara ait olacaktır. Satışın yapılması ile birlikte teminatlar iade edilecektir.

6-İSTEKLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

İstekliler ihale saatinden önce kapalı zarf içindeki tekliflerini Genel Sekreterliğe teslim ederek, iş bu şartnamenin her bir sayfasını okuduklarına ve uyacaklarına dair beyanları ile birlikte imzalayacaklardır. Teminatlarını İdareye teslim ettiklerine dair evrakı ve şartnameyi teklif ekine koyacaklardır.

7-İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İdare satılan dükkanları mevcut hali ile isteklilere teslim etmekle yükümlüdür.

İş bu Özel ve İdari Şartname 7 (yedi) maddeden ibarettir.

NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI