Nevşehir il sağlık müdürlüğü 2023 yılı 2.dönem 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personel statüsüne geçiş ilanı yayınladı.  

Söz konusu açıklamada; "3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek-3 üncü maddesine göre istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmalarına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (1) bendi ise Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan Uzman istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına geçmelerine imkân tanımaktadır. 

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi uyarınca 2023 yılında sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri 05/12/2022 tarihli ve 2022/629 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde boş pozisyonlara Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2023/1 sayılı genelgesi ile 23/01/2023 tarihli ve E-49635782 sayılı ve 207770330 barkod numaralı yazısı gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan Uzman Tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır. 

Boş sözleşmeli pozisyonlara öncelikle pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayan Uzman Tabiplerin yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Boş sözleşmeli pozisyon kalması halinde Devlet Hizmet Yükümlülüğü süresi kura son başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içerisinde olanların başvurmaları ve Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bitimine müteakip 1 (bir) yıl çalışmayı taahhüt etmeleri ve *(Ek-1) taahhütnameyi kura başvuru evrakları ile göndermeleri halinde başvurusu geçerli sayılacak ve yerleştirme işlemleri yapılacaktır. 

İlgili Başhekimliklerce belirlenen 4924 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri ile Sözleşme Yenilenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında “Sözleşmeli Uzman Tabip/Tabip Sağlık Hizmet Formu’ndaki” hedefleri kabul ettiğine dair beyanını imzalayarak başvurusuna ekleyecektir.  

Yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır. 

26/03/2013 tarih ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin hükümleri gereği düzenlenen personel dağılım cetvelinde ön görülmeyen branşlar da veya personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır. Personel dağılım cetvelinin doluluğunda, kadrolu ve sözleşmeli personel sayısının toplamı esas alınacaktır.  

Devlet hizmeti yükümlüsü olup da sözleşmeli pozisyona geçen personel, bir yıl çalışacağına dair vermiş olduğu taahhütnameye aykırı davranarak, sözleşmesini mazeret atamaları ile mahkeme kararının uygulanması hariç taahhüt ettiği süreden önce feshederse, fesih tarihinden itibaren 3 (üç) yıl geçmeden yeniden sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmeyecektir. 

Devlet hizmeti yükümlüsü olup olmadığına bakılmaksızın doğum sonrası ve askerlik sebebiyle aylıksız izne ayrılmak amacıyla sözleşmesini fesheden personel için yeniden sözleşme imzalanma aşamasında cezai şart uygulanmayacaktır. 

Devlet Hizmet Yükümlülüğü bulunmayan sözleşmeli Uzman Tabibin usulüne uygun fesih ihbarında bulunmaksızın görevinden ayrılması halinde yeni sözleşme imzalamama süresi 2 (iki) yıl olarak uygulanacaktır. 2023/1 Sayılı Genelge yürürlüğe girmeden önce sözleşmeli olarak çalışmakta iken usulüne uygun fesih ihbarında bulunmaksızın görevinden ayrılan sözleşmeli personele 4 (dört) yıllık sözleme imzalamama süresi 2 (iki) yıl olarak uygulanacaktır. 

2023/1 sayılı genelgenin 13.maddesinde Sözleşmeli personel statüsüne geçenlerden sözleşmelerinin bitiminde Devlet memuru olarak atanmak isteyenlerin nakilleri, 4924 sözleşmeli olarak görev yaptıkları birime yapılacaktır. Bu birimlerde boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin bulunduğu il merkezi/ilçeye, birimin bulunduğu il merkezi/ilçede yer bulunmaması halinde il içerisinde ihtiyaç bulunan diğer birimlere 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre atamaları yapılacaktır. 

Kura son başvuru tarihi itibariyle aktif çalışmayan hekimin (ücretsiz izinli, askerlik, doğum v.b.) başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca kura/yerleştirme işlemlerinden sonra da atama süreci içerisinde, ücretsiz izine ayrılan hekimin atama işlemleri yapılmayacak olup bu yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir. 

Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır. 

Başvuru evrakları zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4924 sözleşmeli personel olarak atanabilmek için öngörülen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar, atanmış ve göreve başlatılmış olsalar bile sözleşmeleri feshedilerek yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler. 

İlan metnimizde belirtilmeyen usul ve esaslar haricindeki diğer hususlar için 2023/1 sayılı genelge içerisinde yer alan hükümler uygulanacaktır.   

Kuraya başvuruda bulunan adaylardan talep edenler kura takviminde ilan edilen tarihte ve yerde kuraya katılabilecektir" ifadelerine yer verildi.