Nevşehir İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanlığı Ocak Ayı Kararları;

1- İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanların, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer özel ve tüzel kişilere %120 oranında artırılmak suretiyle kiraya verilmesine. İl Genel Meclisinin 02.01.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.         

2- 5302 Sayılı kanunun 13. maddesi gereği İl Genel Meclis Üyesi Atila ŞEN tarafından verilen dilekçenin gündeme ilave edilmesine. İl Genel Meclis Üyesi Atila ŞEN’ in 20.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün süreyle gidiş- dönüş ve tüm masraflarının kendisine ait olmak üzere Hollanda, Fransa ve Almanya Ülkelerine görevli olarak gitmesine ve bu süreler içerisinde izinli sayılmasına. İl Genel Meclisinin 02.01.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

3- İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği, Denetim Komisyonuna Gürbüz DİNÇ, Sami DİŞLİ, Atila ŞEN, Haydar ÇİFTCİ ve Enver TÜRKMEN’ in seçilmelerine. İl Genel Meclisinin 03.01.2024 tarihli birleşiminde oy çokluğu ile karar verildi.    

4- İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için, 2024 yılı çalışmalarına başlayacak olan Denetim Komisyonunda görev alacak 2 adet memur üyenin 10 gün süreli günlük 400,00- TL ücret ile görevli olarak çalıştırılmalarına. İl Genel Meclisinin 03.01.2024 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

5- Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Başdere Köyü, 245 ada 5 parselde kayıtlı 511,00 m2 yüzölçümlü “arsa” niteliğindeki taşınmazın İl Özel İdaresine ait olan 72,00 m2 kısmının 3194 sayılı Kanunun 17. Maddesi hükmü gereği hissedarına doğrudan satışının yapılmasına. İl Genel Meclisinin 04.01.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi. 

6- Nevşehir İli, Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 128 ada 49 nolu parselin bulunduğu alanda "Küçük Sanayi Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 04.01.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi. 

7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Merkez İlçe, Balcın Köyü, 125 ada 14 nolu parselde bulunan taşınmaza “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” kurulmasına ilişkin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan uygulama ve nazım imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 05.01.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

8- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Ürgüp İlçesi Karacaören Köyü 180 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu taşınmaza "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" kurulmasına ilişkin şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 05.01.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

9- Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 112 ada 9 ve 14 nolu parseller ile 113 ada 2 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis (GES) Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına.01.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi. İl Genel Meclisinin 05.01.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi. 

10- Nevşehir İli, Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 136 ada 105 nolu parselin bulunduğu alanda "Küçük Sanayi Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 05.01.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

11- Nevşehir İli, Merkez İlçe, Boğaz Köyü, 127 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda "Küçük Sanayi Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 05.01.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

12- Nevşehir Aksaray istikameti üzerinde bulunan Boğaz Köyüne giriş sapağından köye kadar ulaşan cadde üzerine “Boğaz Caddesi” isminin verilmesine. İl Genel Meclisinin 08.01.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli,  Avanos İlçesi, Akarca Köyü, 112 ada 9 ve 14 nolu parseller, 113 ada 2 ve 4 nolu parsellere ait şehir plancısı, plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. maddeleri uyarınca onaylanmasına.

14- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İl Özel İdaresine hibe edilen 3.450.000,00 ve 6.250.000,00 TL olmak üzere toplam 9.700.000,00 TL karşılığında “2 adet çöp kamyonu ve 1 adet kanal kazıcı yükleyicinin 237 sayılı Taşıt kanununun 10. Maddesinin 2. Fıkrası hükmü gereği satın alınmasına. İl Genel Meclisinin 08.01.2024 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

15- 5302 sayılı kanunun 10/b maddesi gereğince, 2024 faaliyet yılında köylerin altyapı ve yol çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için İller Bankası A.Ş.'den mal ve araç alımı işi için; 100.000.000,00­TL Bitüm ve mıcır alımı, 50.000.000,00­TL araçların alımını kapsayacak şekilde toplamda 150.000.000,00­TL (YüzellimilyonTL)  borçlanma yapılmasına, kredi iş ve işlemlerini yürütmek için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesine. İller Bankası A.Ş. tarafından kredi talebinin işleme alınabilmesi için istenilen mal ve araç alımı için ekteki formata uygun İl Genel Meclisi karar metninin tanzim edilmesine. Meclis Başkanı Gürbüz DİNÇ ve Üyeler; Ömer CERİT, Haydar ÇİFTCİ, Mehmet Ali Savaş EZİLMEZ, Alpaslan KAYGISIZ, Enver TÜRKMEN, Özdemir ŞİMŞEK, Osman KILINÇ ve Yücel YILMAZ’ın red oylarına karşın İl Genel Meclisinin 08.01.2024 tarihli olağan toplantısında oy çokluğu ile karar verildi.