30 maddeden oluşan, konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kapadokya için önemli kararları barındırıyor...

Kanun teklifinde Kapadokya’yı ilgilendiren düzenlemeye göre ; Kapadokya Alan Başkanlığına kamulaştırma işlemlerini yapma yetkisi veriliyor.

AYM kararı doğrultusunda Kapadokya Alan Başkanlığına, Kapadokya Alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapma ve ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırma işlemlerini yapma yetkisi veriliyor.

Edinilen bilgilere göre, Kapadokya Alanının korunmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması hâlinde uygulanacak idari para cezalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili ise özetle,

 1. Kapadokya alanında izinsiz yeni yapı inşa edilmesi durumunda, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları dışında kalan alanlarda 304 bin TL, sit alanları ve koruma alanlarında 532 bin TL, tescilli parsellerde 608 bin TL ceza ödenecek.
 2. İzinsiz kaya oyarak mekân yapanlara 608 bin TL ceza verilecek.
 3. Mevcut yapılarda kat ilavesi, kat yüksekliği değişikliği, mekân ilavesi, teras kapatılması durumunda, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları dışında kalan alanlarda 304 bin, sit alanları ve koruma alanlarında 532 bin, tescilli parsellerde 608 bin TL ceza var.
 4. Taşıyıcı öğelerin eklenip kaldırılması, çatı biçimi ve taşıyıcı sistemin değişikliği yapılması durumunda; sit alanları ve koruma alanlarında 532 bin, tescilli parsellerde 608 bin TL ceza söz konusu olacak.
 5. Planda duvar ekleme, duvar çıkarma, plan şemasını değiştirmek, döşeme ve tavan malzemelerinin değişimi, mevcut kaya oyma mekânlarda her türlü fiziki ve inşai uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda 228 bin lira, sit alanları ve koruma alanlarında 456 bin, tescilli parsellerde 608 bin TL
 6. Dış cephe malzeme özelliklerinde, kapı ve pencerede boyut veya malzeme değişikliği, dış cephe kaplaması değişimi, sıva raspası, yeni sıva, sıva niteliği değiştirilmesi durumunda; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklar dışında kalan alanlarda 304 bin lira, sit alanları ve koruma alanlarında 532 bin, tescilli parsellerde 608 bin TL
 7. Peribacalarına ve doğal peyzaj değeri olan oluşumlara yapısal ve fiziksel nitelikte izinsiz müdahaleler yapılması durumunda 608 bin TL ceza verilecek.
 8. Doğal dokuyu bozacak şekilde izinsiz taş, toprak, kum alınması durumunda korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları dışında kalan alanlarda 152 bin, sit alanları ve koruma alanlarında 608 bin TL, tescilli parsellerde 608 bin TL,
 9. İzinsiz dolgu, kazı, arazi tesviyesi yapılması durumunda, sit alanları ve koruma alanlarında 608 bin TL ceza uygulanacak.
 10. İzinsiz çevre ve peyzaj düzenlemeleri kapsamında kent mobilyaları, heykel, ikon, maket konulması, bitkilendirme, döşeme yapılması, bahçe duvarı veya çit yapılması durumunda, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklar dışında kalan alanlarda 152 bin lira, sit alanları ve koruma alanlarında 183 bin lira, tescilli parsellerde 213 bin TL ceza söz konusu olacak.
 11. Yapının izinsiz yıkılması durumunda, sit alanları ve koruma alanlarında 608 bin TL,
 12. 1 ve 2. derece arkeolojik ve doğal sit alanlarında izinsiz tarımsal alanı açılması ve izinsiz ağaç dikilmesi durumunda 304 bin TL ceza verilecek.
 13. Mevcut yapılarda basit onarım kapsamında ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksiyen mimari öğelerinin, özgün biçimlerine uygun olmayan malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanmaksızın, özgün biçimlerine uygun olmadan yenilenmesi durumunda, 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda 1600 lira, sit alanları ve koruma alanlarında 11 bin Türk Lirası, tescilli parsellerde 16 bin TL,
 14. Dış cephede tabela, klima motoru, tente, sundurma, reklam, ilan ve tanıtıma yönelik uygulamalar ve görüntü kirliliğine yol açan – uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda 1600 lira, sit alanları ve koruma alanlarında 11 bin lira, tescilli parsellerde 16 bin TL ceza kesilmesi söz konusu olacak.
 15. Film, dizi, belgesel, reklam, dron çekimleri, haber reklamları, fotoğraf, video çekimleri, gelir karşılığı yapılan izinsiz çekimler ve izinsiz etkinlik, festival, organizasyonlarda 16 bin TL para cezası verilecek.

İşte o maddeler:

1) Kapadokya Alanında izinsiz yeni yapı yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üçyüzdöribin Türk Lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında beşyüzotuzikibin Türk Lirası, tescilli parsellerde altıyüzsekizbin Türk Lirası.

2) İzinsiz kaya oyma mekan yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda altıyüzsekizbin Türk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altıyüzsekizbin Türk Lirası, tescilli parsellerde altıyüzsekizbin Türk Lirası.

b) Mevcut yapılarda izinsiz, ruhsata tabi uygulamalar yönünden; yapıda kütle, gabari özelliklerini değiştiren kat ilavesi, kat yüksekliği değişikliği, mekan ilavesi, teras kapatılması uygulamalarının yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alankırda üçyüzdörtbin Türk Lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sil alanları ve koruma alanlarında beşyüzotuzikibin Türk Lirası, tescilli parsellerde alîı\üzsekizbin 'fürk Lirası.

c) Strüktürel özelliklerini değiştiren iaşı> ıcı öğelerin eklenip kaldırılması, çatı biçimi ve taşıyıcı sistemin değişikliği u> gulamalarmın yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üçyüzdörtbin Türk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sil alanları ve koruma alanlarında beşyüzotuzikibin Türk Lirası, tescilli parsellerde altıyüzsekizbin Türk Lirası.

ç) Planda mimari elemanların biçim, boyut ve malzeme özelliklerinde duvar ekleme, duvar çıkarma, plan şemasını değiştirmek, döşeme ve tavan malzemelerinin değişimi, mevcut kaya oyma mekanlarda her türlü fiziki ve inşai uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı cilasında kalan alanlarda iki>ü/Aİrmiscki/bin Türk Lirası. 2863 sa\ılı Kanun kapsamındaki sit alanları \e koruma alanlarında dörlN'ü/elüallıbin Türk L.irası, tescilli parsellerde altı> ü/seki/bin d ürk Lirası.

d) Dış cephe malzeme ö/elliklerinde, kapı ve pencerede boyut ve/\eya malzeme değişikliği, dış cephe kaplaması değişimi. sı\a raspası, yeni sı\a. sıva niteliği değiştirilmesi uygulamaları yapılması durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üçyü/dörtbin Türk Lirası. 2863 sa\ılı Kanun kapsamındaki sil alanları ve koruma alanlarında beşyüzıUu/ikibin Türk Lirası, tescilli parsellerde altıyü/seki/bin d ürk Lirası.

e) Yapı sahibinin komisyon kararında belirtilen süre içerisinde yapısını ruhsata u\gun hale getirmemesi durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda üçyüzseksenbin d ürk Lirası, 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sil alanları ve koruma alanlarında beşyüzotuzikibin l ürk Lirası, tescilli parsellerde allıyLİzsekizbin d ürk Lirası.

f)Peri bacalarına ve doğal peçzaj değeri olan Jeolojik ve jeomortolojik oluşumlara yapısal ve fiziksel nitelikte izinsiz müdahaleler yapılması durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda altıyüzsekizbin 1 ürk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sil alanları ve koruma alanlarında altıyüzsekizbin dürk Lirası, tescilli parsellerde altıyüzsekizbin 1 ürk Lirası.

g) Doğal dokuyu bozacak şekilde 2872 sayılı Kanunun 20 nei maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi kapsamı dışında kalan alanlardan izinsiz taş. toprak, kum alınması durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüzelliikibin d ürk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altıyüzsekizbin l'iirk Lirası. te.scilli parsellerde altıvüzsekizbin Türk Tirası.

ğ) İzinsiz dolgu. kazı. arazi tesviyesi uygulamaları yapılması durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda dörtvüzellialtıbin dTirk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları \ e koruma alanlarında altıyüzsekizbin d'ürk Lirası, tescilli parsellerde altıyüzsekizbin d'ürk Lirası.

h) İzinsiz çevre ve peyzaj düzenlemeleri kapsamında kent mobilyaları, hevkel. ikon. maket konulması, bitkilendirme. döşeme \apilniasi. bahçe duvarı ve>a çil yapılması durumunda: 2863 sa\ ılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüzelliikibin d'ürk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları \e koruma alanlarında yüzseksenüçbin d'ürk Lirası, tescilli parsellerde ikiyüzonüçbin d'ürk Lirası.

ı) 'N'apının izinsiz çıkılması durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda \üzelliikibin d'ürk Lirası. 2863 saciiı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında altıç üzsekizbin d'ürk Lirası, tescilli parsellerde altıyüzsekizbin d'ürk Lirası.

i) d'arım ve ormancılık faaliçetlcri çönünden: 1. ve 2. derece arkeolojik ve doğal sil alanlarında izinsiz >eni tarımsal alanların açılması durumunda üçyüzdörtbin d'ürk Lirası: 1, ve 2. derece arkeolojik sit alanlarında \e hö\ ük ve tünnilüsierde izinsiz ağaç dikilmesi durumunda üçyüzdörtbin d'ürk Lirası.

J) Altyapı uçgulamaları yönünden: her türlü altyapı uygulamalarının izinsiz yapılması durumunda elektronik haberleşme altyapıları bakımından 5/11/2008 tarihli ve 5800 sayılı Llektronik Haberleşme Kanunu hükümleri saklı tılmak üzere: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda \üzelliikibin Türk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında ikiçüzyirmisekizbin Türk Lirası, tescilli parsellerde üçyüzdörtbin d'ürk Lirası: su kuyusu, fosepiik. su deposu. Ipg deposu, enerji sistemleri uygulamalarının izinsiz yapılması durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yüzelliikibin d ürk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında ikiyüzyimıisekizbin d'ürk Lirası, tescilli parsellerde üçyüzdörtbin Türk Lirası.

k) Kamusal alanların plan koşulları ve amacı dışında kullanılması durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda vüzelliikibin Türk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında ikiyüzyirmisekizbin Türk Lirası, tescilli parsellerde üçyüzdörtbin Türk Lirası. idari para cezası verilir,"

"a) Fiziki ve inşai uygulamalar yönünden: mevcut yapılarda ruhsata tabi olmayan basit onarım kapsamında ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksilen mimari öğelerinin, özgün biçimlerine uygun olmayan malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanmaksızm. özgün biçimlerine uygun olmadan yenilenmesi durumunda: 2863 sa\ılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda binallıyüz Türk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sil alanları ve koruma alanlarında onbirbin Türk Lirası, tescilli parsellerde onaltıbin Türk Lirası.

b) Mevcut yapılarda ruhsata tabi uygulamalar vönünden: yapının kütle, gabari ve strüklürel özelliklerini değiştiren kat ilavesi, mekan ilavesi, teras kapatılması, taşıyıcı öğelerin eklenip kaldırılması, çatı biçimi ve taşıyıcı sisleminin değişikliği ile mevcut kaya oyma mekanlarda her türlü fiziki ve inşai uygulamalar veya planda mimari elemanların biçim, boyut ve malzeme özelliklcrindeki yapılan uygulamalar ile dış cephe malzenıe özelliklerini değiştiren duvar ekleme, duvar çıkarma, duvar malzeme değişikliği, plan şemasını değiştirmek, döşeme ve tavan malzemelerinin değişimi, kapı ve pencerede boyut ve/ve\a malzeme değişikliği, dış cephe kaplaması değişimi, sıva raspası, yeni sna. sı\a niteliği değiştirilmesi uygulamaları yapılması durumunda onaltıbin Türk Lirası.

c) Dış cephede tabela, klima motoru, tente, sundurma, reklam, ilan ve tanıtıma yönelik uygulamalar ve görüntü kirliliğine yol açan uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda binaltıyüz Türk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında onbirbin Türk Lirası, tescilli parsellerde onaltıbin Türk Lirası.

ç) Bina içinde veya dışında izinsiz tesisat uygulamaları yapılması durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda binaltıvüz Türk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında binaltıyüz Türk Lirası, tescilli parsellerde onaltıbin Türk Lirası.

d) Doğal dokuyu bozmayacak şekilde: müştemilat, kömürlük, kümes, garaj, depo, konteyner. vinç. karavan, çadır, bahçe duvarı veya çit yapılması, izinsiz bağımsız birim uygulamaları yapılması durumunda onaltıbin Türk Lirası.

e) Doğal dokuyu bozmayacak şekilde: 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi kapsamı dışında kalan alanlardan taş. toprak, kum alınması durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda onbirbin Türk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında onaltıbin Türk Lirası, tescilli parsellerde onaltıbin Türk Lirası. 

f)İzinsiz kadastral uygulamalar yapılması durumunda onaltıbin Türk Lirası.

g) Diğer izinsiz uygulamalar yönünden: film. dizi. belgesel, aktüel, reklam, drone çekimleri, haber reklamları, fotoğraf- video çekimleri ve gelir karşılığı yapılan izinsiz çekimler veya izinsiz, materyal ile \apilan çekimlerde onaltıbin "fürk Lirası; izinsiz etkinlik, festival, organizasyon faaliyetleri yapılması durumunda onaltıbin Türk Lirası: kamusal alanda izinsiz tabela. le\'halar. çeşitli tür \e büyüklükte reklamlar, ilanlar ve görüntü kirliliğine sebep olan uygulamalar yapılması durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda beşbin Türk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları ve koruma alanlarında onaltıbin Türk Lirası, tescilli parsellerde onaltıbin fürk Lirası.

ğ) Yapının yapı kullanma belgesi \e işletme ruhsat ve izninde belirtilen fonksiyona aykırı kullanımı durumunda: 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda yedibin Türk Lirası. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki sit alanları \e koruma alanlarında onaltıbin Türk Lirası, tescilli parsellerde onaltıbin fürk Lirası. idari para cezası verilir."

"(6) Birinci, ikinci vc dördüncü fıkralar uyarınca idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İdarece çıkarılan yöneımelik ile belirlenir.

(7) Komisyon, bu madde uyarınca aykırılık bulunduğu kararını vermesi halinde idari para cezası uygulanacak hükümleri belirler. İdare, bu madde çerçevesinde, Kapadokya Alanı içinde yasaklanan fiillerin vc bunlara verilecek idari para cezalarının tespitini yapmak \e uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri vürütmekîe \etkilidir.

(8) Başkan, turizm amaçlı sportif faaliyetlere aykırılık durumunda. 2634 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde belirlenen tutar kadar idari para cezası vermeye yetkilidir."

MADDK 22- 7174 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "(7) İdare. Kapadokya Alanındaki korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının tespitini yapar.

(8) İdare, Kapadokya Alanında ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırma işlemlerini yapmakta yetkilidir."