Nevşehir Belediyesi kasım ayı meclis kararları açıklandı.

2023/Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. birleşimini, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran açtı.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinde geçen “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Bahse konu mevzuat çerçevesinde memur ve sözleşmeli personellere “Sosyal Denge Tazminatı” ödenebilmesi için yetkili sendika ile sözleşme yapılmasına, sözleşme süresinin belirlenmesine ve sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde Kadro Değişikliğine istinaden tanzim edilen ekte sunulan Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Kanunu’nun 41. Maddesi  ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi gereği Nevşehir Belediyesi 2024 Yılı Performans Programının kabulüne oybirliğiyle  karar verildi.

Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi için Belediyemiz Meclisi 04.10.2023 tarih ve 72 sayılı gündem kararı ile komisyonumuza sevk edilen 2023 Mali Yılı Bütçesi görüşülmek üzere 24.10.2023 tarihinde toplanmış olup Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçesi aşağıdaki şekilde Muhasebe tekniği açısından incelenmiştir.                   

Komisyon tarafından incelenerek Meclise sunulan 2024 Mali Yılına ait Bütçe, Belediye meclisince de görüşülerek oylandı. Yapılan işaretle oylama sonucunda 2024 Mali Yılına ait Bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.

5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin b bendine göre, kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılarak ödeneği fazla olan müdürlüklerden ihtiyaç hissedilen diğer müdürlüklere ödenek aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

İlgili madde gereğince işin adı, ihtiyaç duyulan ödenek miktarı ile finansman kaynağı, ekli listede açıkça belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir Merkez Kale ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazın reddine oy birliğiyle karar verildi.

İlimiz Merkez İlçe Revizyon İmar Planı Plan Hükümlerine yapılan itirazın reddine oy birliğiyle karar verildi.

Kilitli Parke ve Beton Bordür Yapım İşi için kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne ait olan Nevşehir-Merkez Bahçelievler Mahallesi 67 ada 237 parsel nolu 22.580,37m² yüzölçümlü spor sahası niteliğindeki Gazi Stadının tahsis süresinin 3 yıl daha uzatılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 01.12.2023 Cuma günü saat 18:00 da yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.