banner461

Özelleştirme İdaresi Nevşehir'de Taşınmaz Satacak

Nevşehir'in 2000 Evler mahallesinde bulunan taşınmaz Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. 

banner15
Özelleştirme İdaresi Nevşehir'de Taşınmaz Satacak
22 Temmuz 2022 Cuma 18:34

banner517
banner134

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından yatırımcılara yapılan duyuruda; 

Nevşehir'in 2000 Evler mahallesinde bulunan 12. 122, 06 metre karelik alan ve üzerindeki taşınmazlar 09.08.2022 tarihinde 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecektir.

Nevşehir/Merkez/2000 Evler mahallesi 3186 ada 1 parseldeki 12. 122, 06 m2

Geçici Teminat Bedeli (TL) :     5. 000. 000. -

İhale Şartnamesi Bedeli (TL) :   7. 500. -

Son Teklif Verme Tarihi: 09.08.2022

İletişim Numarası :      (0312) 5858110

.....................................................................................

1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir.
İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.
2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu
teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ORTAK GİRİŞİM GRUPLARI, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm
bulunan dernekler katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortaklarının tamamı yatırım fonu
olamaz.
4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı
teklif sunması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi
saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.
5. İhale Şartnamesi bedeli;
· Alıcı : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
· Hesap No: TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O)
· Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Şartname Bedeli
belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif
verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
6. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep
edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün
öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta,
iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.
7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit
olarak getirilmesi durumunda yatırılacak hesaba ait bilgiler İhale Şartnamesinde ve İdaremiz internet sitesinde (www.oib.gov.tr) ana sayfasının
en alt satırında yer alacaktır.
Açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e İlişkin İhale Teminat Bedeli ibaresi yazılmalıdır.
8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari
%40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale
bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %20 (yüzde yirmi) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
9. 4. ve 6. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde
kesin teminat mektubu alınacaktır. Diğer taşınmazlar için taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye
bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır.
10. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip
şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili
diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde
bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
11. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp,
İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
12. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona
ermesinden önce duyurulur.
13. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
14. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
15. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından
randevu alınması gerekmektedir.
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş/ANKARA
www.oib.gov.tr


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.