banner461

Nevşehir Gazi Osman Paşa Ortaokulu Kantini İhale Ediliyor

Nevşehir Merkez Gazi Osman Paşa Ortaokuluna ait Kantin ihale ilanı ile ilgili ilan metni ve şartnamesi aşağıda yer alıyor

banner15
Nevşehir Gazi Osman Paşa Ortaokulu Kantini İhale Ediliyor
16 Ağustos 2017 Çarşamba 22:10

banner517
banner134
İşte Nevşehir Merkez Gazi Osman Paşa Ortaokuluna ait Kantin ihale ilanı.

Duyuru Konusu: Okul Kantin İhalesi
Duyurunun Çıktığı Bölüm: Strateji Geliştirme Hizmetleri
İlgili Memur: İskender Cenap UĞURLU
Tarih: 15.08.2017
Tel: 213 79 33 /147
 
 
  Nevşehir Merkez Gazi Osman Paşa Ortaokuluna ait Kantin ihale ilanı ile ilgili ilan metni ve şartnamesi aşağıda yer almaktadır.
 
 
Murat DEMİR
Milli Eğitim Müdürü

KANTİN İHALESİ DUYURU VE ŞARTNAMESİ
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
MADDE-1 : İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
İdarenin Adı : İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Adres : Hükümet Konağı Kat: 2-3
Telefon : (0384) 213 79 33/ Dâhili:

147 MADDE-2: İhale edilecek okul kantini NO OKUL ADI İHALE EDİLECEK YER YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3 1 Gazi Osman Paşa Ortaokulu KANTİN 3.250,00 TL 97,50 TL

MADDE-3: İhale ile ilgili Bilgiler

İhale Usulü: Kantin İhalesi; M.E.B. 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri doğrultusunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. Maddenin 1. fıkrasının g bendi gereğince yapılacaktır.

İhalenin Yapılacağı Adres : İl Millî Eğitim Müdürlüğü
İhale Tarihi : 22 Ağustos 2017 Salı
İhale Saati : 10:00

MADDE-4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler

1) Yukarda isimi belirtilen Okul Kantinine ait Geçici Teminat Bedeli Nevşehir İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır. Herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

2) Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi

3) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (aslı) son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.

4) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinde belirtilen “Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesine sahip olanlar kabul edilecektir. Ancak katılımcıların hiç birinde ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesi yoksa sırası ile kalfalık belgesi ve bunların olmaması durumunda kantin işletmeciliği kurs bitirme belgesine sahip olma şartı aranacaktır.”

5) Nüfus Müdürlüğünden alınma ‘Yerleşim Yeri Belgesi (Son 1 ay içerisinde)

6) Vergi Dairesinden alınma Borcu Yoktur Belgesi

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK)’dan alınma İlişiksizlik Belgesi.

8) Yasaklı ve cezalı olmadığına dair Taahhütname,

9) Vergi Dairesi ve SGK Kayıtları yaptıracağına dair Taahhütname,

10) Tebligat adres beyanı, telefon numarası ve varsa faks numarası bildirilecektir.

11) Vergi, Harç ve Teminatların ödeneceğine dair Taahhütname,

12) Adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına dair Taahhütname,

13) İhaleye ortak giriş yapılamaz.

Yukarıda istenilen; 8-9-10-11-12. Maddelere ait Taahhütnameler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir.

MADDE-5: Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması: Usulüne uygun olarak hazırlanmış istenilen belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, katılımcı veya vekili (Noterden vekâletname ibrazı olan) tarafından bizzat yapılacaktır. Belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tekliflerin Sunulması: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Pazarlık Usulü başlıklı 50. Maddesi hükmü gereğince komisyon tarafından şartları tutan, belgeleri uygun bulunan bir veya daha fazla istekliden pazarlık usulü teklif alınarak ve son teklifler üzerinden anlaşma sağlamak suretiyle yapılır. Oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

MADDE-6: İhaleye Katılamayacak Olanlar:

1. İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların üçüncü ve dördüncü dereceye kadar yakınları katılamazlar

2. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

3. İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.

4. Daha önce her hangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.

5. İhaleye şirket, dernek, vakıf vb. Tüzel kişilikler ve basit usul vergi mükellefleri katılamazlar.

6. Halen okul aile birlikleri ile kantin sözleşmesi bulunan işleticiler ihaleye katılamazlar. Sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilen ve kendiliğinden terk edip gidenler, idare tarafından 1 yıl süre ile kantin ihalelerinden men yasağı alırlar.

7. Kantin Sözleşmesini süre olarak uzatma hakkı olduğu halde süre uzatımı hakkını kullanmayan işletici aynı okulun yapılacak olan ilk ihalesine katılamaz.

MADDE-7: İhaleye Katılacaklar: İhaleye sadece gerçek kişiler bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılabilirler.

MADDE-8: Teminatın Geri Verilmesi: Geçici Teminat: İhaleyi kazanamayan katılımcıların geçici teminatları bir hafta içerisinde kendilerine iade edilecektir.

Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.