banner461

Nevşehir İl İl Genel Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

Nevşehir İl Genel Meclisinde 2018 Yılı Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı.

banner15
Nevşehir İl İl Genel Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı
10 Şubat 2018 Cumartesi 11:55

banner517
banner134
Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Süleyman ÖZGÜN Başkanlığında, Aynur ASİLTÜRK ve Abdüsselam GÖLTAŞ ‘dan oluşan divan katip üyeleri ve Meclis Üyelerinin katılımı ile yoklama yapılarak Şubat Ayı toplantısı açıldı. Nevşehir İl Genel Meclisi, beş gün süresince önceden belirlenen ve toplantı esnasında ek olarak gelen gündem maddelerini görüşerek karara bağladı.
 
Toplantı ilk gün olan 01.02.2018 Perşembe günü, Ocak ayı son toplantısında alınan meclis karar özetlerinin okunmasıyla başladı. Daha sonra meclis gündeminde yer alan konular tek tek görüşülerek karara bağlandı.  
 
 Şubat Ayı Olağan Toplantı birleşimlerinde,
 
- 1 adet 1. Dereceli Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 5. Dereceli Şehir Plancısı kadrosunun ihdas edilmesine ve II- Sayılı Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin hazırlandığı şekliyle onaylanmasına.
 
- 2017 yılında çalıştırılan 10 adet tam zamanlı sözleşmeli personele 2018 yılı içerisinde de ihtiyaç duyulduğundan, 2018 yılı içerisinde İl Özel İdaresinde Tam zamanlı olarak, 8 adet Mühendis ile 2 adet Tekniker olmak üzere toplam 10 adet sözleşmeli personel çalıştırılmasına, ücretlerinin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.01.2018 tarih ve 376 sayılı genelgesinin taban aylık tutarı tablosuna göre belirlenmesine.
 
- İl Genel Meclisinin 05.04.2013 tarih ve 56 sayılı kararı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devri yapılan, İlimiz Merkez İlçe Bekdik Mahallesi, tapunun 3042 ada 1 nolu parselde kayıtlı 12.973,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz için karar alınmıştır. Ancak, 2013 yılında alınan kararda ”2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesi gereğince devredildiğine” dair bir ibarenin yer almadığından  bir eksiklik olduğu ve karardaki eksikliğin ikmal edilmesi gerektiği istenmektedir  Bu sebeple, İlimiz Merkez İlçe Bekdik Mahallesi, tapunun 3042 ada 1 nolu parselde kayıtlı 12.973,57 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan, İl Özel İdaresine ait 213,66 m2 lik hissenin toplu konut yapılmak ve devir amacı dışında kullanılmamak üzere;Toplu Konut İdaresi Başkanlığına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesi uyarınca devrinin yapılmasına.
 
- Nevşehir İli Avanos İlçesi Üçkuyu Köyü 123 ada, 180 nolu parsele ait Güneş Enerji Santrali kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan nazım uygulama imar planlarının,İl Genel Meclisince onaylanmasına, ayrıca, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca, onaylanması istenilen imar planını yerinde görerek incelenmesi sırasında, bahse konu taşınmaz üzerinde enerji panellerinin kurulu olduğu tespit edildiğinden, İl Genel Meclis Başkanlığınca imar planı onaylanmamış dolayısıyla ruhsat aşaması tamamlanmamış olması sebebiyle, Güneş Enerji Santrali Panelinin kurulması kanunen mümkün değildir. Bu sebeple İl Özel İdaresinin İlgili birimlerince bu hususla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına.İdaresince yapılan iş ve işlemlerin sonucundan İl Genel Meclisi Başkanlığına bilgi verilmesine.
 
- Ürgüp İlçesi Bahçelievler Mahallesi 1239 ada 1 nolu parselde kayıtlı 15745,00 m2 yüzölçüme sahip taşınmazın imar planında İlköğretim tesis alanı olarak belirlendiği, taşınmazın  üzerine okul yapılması için çalışmaların başlatılacağından dolayı, arsanın bağış ve hibelerinin İl Özel İdaresince alınması istenmektedir.  Ürgüp İlçesi Bahçelievler Mahallesi 1239 ada 1 nolu parselde kayıtlı 15745,00 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın hisse sahiplerince dönem dönem yapacakları bağışların, şartlı bağış olarak kabul edilmesine.
 
- İlimiz Merkez İlçe Alacaşar Köyü 261 ada 1 nolu parsele ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planları plan değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
- Nevşehir Türk Telekom Müdürlüğünün 2018 yılı yatırım programı F@tih Faz-2 Projesi kapsamında İlimizdeki çeşitli köylerde bulunan okullara Fiber Optik kablo çekilmesi için, İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında kalan yaklaşık 27.000 mt lik güzergâhta kablo geçirmek suretiyle kazı çalışması yapılacağından;27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sabit ve Mobil Haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin yönetmeliğin” Ek-1’de belirtilen Geçiş Hakkı Ücret tarifesi üst sınırları tablosunun 7.sırasında yer alan “ Köy yolları ve benzeri güzergâhtaki kalan yerler tarifesine” göre geçiş hakkı ücret tutarı olan 0,50.-TL nin, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranlarına göre hesaplanarak 2018 yılı için geçiş hakkı ücret tutarının 0,70.-TL olarak belirlenmesine,2018 yılından sonraki yıllar için geçiş hakkı ücretinin ise, bir önceki yıl geçiş hakkı ücretine Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) oranında artırım yapılmak suretiyle tespit edilmesine.Ayrıca; Nevşehir Türk Telekom Müdürlüğü tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında güzergâhlar üzerindeki İdaremiz sahasında bulunan yollara verilecek zararın Türk Telekom Müdürlüğü tarafından onarılarak giderilmesine.
 
- İlimiz Derinkuyu İlçesi Suvermez Köyü 383 ada 2 nolu parsele ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından nazım ve uygulama imar planları plan değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanmasına.
 
- İlimiz Merkez İlçe Boğaz Köyü K33d18c pafta, 125 ada 50, 51, 130 ve 131 nolu parsellere ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından nazım uygulama imar planlarının, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına.
 
- İlimiz Merkez İlçe Boğaz Köyü K33d18c pafta, 110 ada 139 nolu parsele ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından nazım ve uygulama imar planlarının, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına.
           
- Nevşehir Spor Gençlik Kulübü 2018 yılı için hazırlamış olduğu “Nevşehir’deki Genç ve Spora Eğilimli 8-19 Yaş Arası Çocuklar ve Gençlerin Sosyal Spor Uyumlarını Sağlamak” amaçlı projesi için İl Özel İdaresinden 600.000,00.-TL yardım talebinde bulunduğunu belirtmektedir.5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 maddesinde: 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler. Hükmü bulunmaktadır.İlgili kanun maddesi gereğince; Nevşehir’deki Genç ve Spora Eğimli 8-19 yaş arası çocuklar ve gençlerin sosyal spor uyumlarını sağlamak amaçlı gerçekleştirilecek olan  proje için, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10. maddesi gereğince proje maliyetinin yüzde ellisi oranında 300.000,00.-TL  nakdi katkı sağlanmasına,Proje kapsamında sağlanacak, maliyetin yüzde elli oranındaki 300.000,00.-TL nakdi  yardımın, Nevşehirspor Gençlik Kulubü ile İl Özel İdaresi arasında düzenlenecek protokol karşılığında ödemesinin yapılabilmesi  için İl Özel İdaresi  Genel Sekreterine yetki verilmesine,Nevşehir’deki Genç ve Spora Eğimli 8-19 yaş arası çocuklar ve gençlerin sosyal spor uyumlarını sağlamak amaçlı projeye ait iş ve işlemlerin, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesine,
 
 Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyeleri Haydar ÇİFTÇİ, Derviş HİLAL, Hilmi ERGENE, Azmi ÖNAL ve Derviş KUZAY’ın muhalif oylarına karşın İl Genel Meclisinin 07.02.2018 tarihli birleşiminde oy çokluğu ile karar verildi.
 
Milliyetçi Hareket Partisi grubunun muhalif oy gerekçesi “Nevşehir’deki Genç ve Spora Eğimli 8-19 yaş arası çocuklar ve gençlerin sosyal spor uyumlarını sağlamak amaçlı gerçekleştirilecek olan proje için maliyetin yüzde elli oranındaki 300.000,00.-TL nakdi  yardım Dernekler Kanununun 10. Maddesine dayandırılarak yapılmış olsa dahi konu İl Genel Meclisi gündemine gelmeden önceki aşamada basın kuruluşlarından Ak Parti teşkilatının tasarrufunda olan bir durum gibi lanse edilmiştir. Ak Partinin siyasi yetkilileri bu konuyu tamamen kendi inisiyatiflerinde göstererek Ak Parti Milletvekilleri, İl Başkanı, Belediye Başkanı ve İlçe Başkanının tasarrufunda gibi davranmak yerine ilk etapta İl Genel Meclisine getirilip ,Mecliste grubu bulunan diğer siyasi partilerin de katkılarıyla nakdi yardım talebinde bulunabilirlerdi, zira hepimiz Nevşehirliyiz ve şehrimize yapılacak maddi manevi her türlü desteği gururla yaparız. Üzülerek belirtmek isteriz ki bu yardım seferberliğini Ak Parti kendi siyasi kurumuna mâl etmiştir. Vicdanen rahatsız olmamız sebebiyle bu muhalefet şerhinin konulmasının uygun olacağı düşüncesindeyiz.” Denilmiştir.
 
Şubat Ayı İl Genel Meclis toplantısı 07.02.2018 Çarşamba günü yukarda belirtilen kararlar alınarak sona ermiştir.
 
Toplantının sona ermesini müteakip,5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 15.maddesi gereğince alınan kararlar Valilik Makamına sunulmuştur

 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.