Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde bulunan aşağıdaki listede adı geçen kantin ve çay ocağı yeri 12 Aralık 2023 Salı günü açık teklif usulü ile ihale edilecek.

Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Hacı Bektaş Teknik Bilimler MYO kantini,Eğitim Fakültesi otomat yerleri 3 yıllığına kiraya verilecek.

İHALE İLANI
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

1-Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2-İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Üniversitemiz Rektörlük Binası (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)nda yapılacaktır.

3-İhale dokümanları, her gün mesai saatleri içinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere işin adını belirterek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine 500,00-₺¨ (BeşYüzTürkLirası) ihale dokümanı bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman bedeli ihale sonrasında iade edilmeyecek olup, kurum geliri olarak kaydedilecektir.

4-İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini kapalı zarf içinde ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine teslim edeceklerdir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda isteklilerin tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. ve 46. maddelerine uygun olarak göndermeleri ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idare veya ihale komisyonu sorumlu değildir.

6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve isteklilerden istenilen belgeler;

a-İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olması,

b-Kanuni ikametgah sahibi olmak (Kişilerin Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Bilgilerini gösterir belge E-Devlet üzerinden alınacaktır),

c-Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon numarası ile elektronik posta adresi,

ç-Adli Sicil kaydı (son altı aya ait) (Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin her biri için alınacak, vekaleten katılma durumda hem vekalet veren hem vekaleti alan adına alınacak),

d- Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti (T.C. kimlik numaralı),

e- İhaleye katılacak kişi gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi,

f- Geçici teminat tutarının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığına dair vezne alındısı veya banka teminat mektubu,

g-Üniversiteye borcu bulunmadığına ilişkin belge, (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacaktır)

h- İhale Dokümanı aldığına dair belge,

ı-İlk ilan tarihinden sonra ilgili kurumdan veya e-devlet üzerinden alınmış vergi ve SGK borcu yoktur yazıları.

i-Tüzel kişiler için, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak;

1-İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

2-Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel kişiler için),

3- İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekâletname,

5-Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

j-İstenilen belgeler asıl, noter tasdikli veya aslı idarece görülmüştür şeklinde olacaktır.

k-İstekliler ihaleden önce, muhammen bedelin %30’u oranında geçici teminat yatıracaklardır.