banner461

Başkan Arı, Tır Garajı İnşaat Alanında İncelemelerde Bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce yapım çalışmalarına başlanılan Tır Garajı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

banner15
Başkan Arı, Tır Garajı İnşaat Alanında İncelemelerde Bulundu
14 Ocak 2020 Salı 12:28

banner143
banner134

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hem şehir içerisinde cadde ve sokaklarda büyük araçların park yapmalarını engellemek hem de kamyon ve tır şoförleri için güvenli bir park alanı oluşturmak amacıyla Bekdik Mahallesi’nde yapımına başlanılan Tır Garajı’nda incelemelerde bulundu.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Arı, bu alanda çalışmaların Mart ayına kadar tamamlanacağı müjdesini verdi.

13 bin 850 metre karelik bir alanda yapılan ve 130 araç kapasitesine sahip olacak Tır Garajı’nın etrafının tel örgü ile çevrilerek aydınlatma sisteminin oluşturulacağını kaydeden Arı, “Proje ile şehir merkezinde düzensiz parklara neden olan, gerek görüntü kirliliği gerekse de trafikte sıkışıklığa meydan vermesi nedeni ile kent trafiğini olumsuz yönde etkileyen tır ve kamyonlar düzenli bir park alanına sahip olacak. Bu proje seçimler öncesinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. İnşallah bunu da kısa sürede hayata geçirerek şehrimizin önemli bir sorununu daha çözüme kavuşturmuş olacağız. ” dedi.

TIR GARAJI NEVŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TIR GARAJI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                    : 2019/608963 1-İdarenin          a) Adı                : NEVŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ      b) Adresi            : Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi No:73 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR      c) Telefon ve faks numarası    : 3842131065 - 3842122998     ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin      a) Adı                : TIR GARAJI     b) Niteliği, türü ve miktarı    : 1 Adet Tır Garajı Yapım İşi                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.      c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Merkez / NEVŞEHİR     ç) Süresi/teslim tarihi        : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.     d) İşe başlama tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 3-İhalenin     a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    : 04.12.2019 - 11:00     b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    : Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Toplantı Salonu 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan  BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                            (B-378)


Kaynak: Yayıncı FİB Haber
banner517

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.