banner461

Nar Belediyesine ait 3 adet dükkan ihalesinde son gün...

Nar Belediye Başkanlığına ait 3 adet dükkanın satış ihalesi yapılacaktır.

banner15
Nar Belediyesine ait 3 adet dükkan ihalesinde son gün...
15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:20

banner517
banner134

Nevşehir Merkez'e Bağlı Nar Belediyesi yarın satışa çıkacak olan 3 adet dükkanın ihale tarihini yeniden hatırlattı.

Nar Belediyesi'ne ait 3 adet dükkan ihaleyle 16.08.2022 Salı günü, saat 14.00'de satışa sunulacağı bildirildi...

Nar Belediyesi Tarafından Yayınlanan İlan Metni Şu Şekilde;

Nar Belediyesinden İhale Duyurusu 
 

T.C.
NEVŞEHİR İLİ 
NAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

1-    İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
Nar Belediye Meclisi’nin 03.06.2022 tarihli ve 30 kararı doğrultusunda, Nevşehir İli, Nar Kasabası Orta Mahalle Demirlikapıcaddesi  404 ada,34  parselde bulunan, mülkiyeti Nar Belediyesine ait 1A,1Bve 1D kapı numaralı 3 adet Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca (Açık Teklif Usulü) ile satılması işi.

2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:
Şartname ve ekleri, Baş Mahalle, Belediye Meydanı, No:1 50020 Nar/NEVŞEHİRadresindeki Emlak ve Tahsilat Biriminden250,00 TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:
İhale, Nar Belediyesinin yukarıda belirtilen adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda 16/08/2022 tarih ve Saat: 14:00’de başlayacaktır. Sırası ile 1 nolu Dükkan satışı ihalesi bittikten sonra verilecek 10 dakikalık aralarla ihale devam edecektir. 
İhale Katılım Dosyaları,  16/08/2022 tarihi, saat: 14.00’e kadar Nar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi (açık teklif usulü) gereğince yapılacaktır.
4- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:
NO    VASFI    ADRES    ALAN(m²)    Muhammen Bedel    Geçici Teminat    İhale Tarihi
1    DÜKKAN    Orta Mahalle Demirlikapıcaddesi  No:1A    40.4 m²    656.000,00. TL.    19.680,00. TL.    16/08/2022
2    DÜKKAN    Orta Mahalle DemirlikapıCaddesi  No:1B    40.6 m²    656.000,00 TL.    19.680,00. TL.    16/08/2022
3    DÜKKAN    Orta Mahalle Demirlikapı Caddesi No:1D    57.35 m²    837.500,00.TL.    25.125,00. TL.    16/08/2022
5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ihale dosyası içinde sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1)Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:
1)Gerçek kişi olması halindenüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İş bu İhale Şartnamesinin 3.8. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya nakit teminatların Belediye veznesine veya Nar Belediye Başkanlığının T. C. Halk Bankası, Nevşehir Şubesindeki TR 20 0001 2009 6860 0007 000008 IBAN numaralı hesabına yatırıldığını gösteren belge.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e)SGK’na ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale tarihinden en az 15 gün önce temin edecekleri belge. İş ortaklığında her iki ortağında bu belgeleri sunma zorunluluğu vardır.
f) Belediyeye borcu (su, emlak, çevre temizlik vb.) olmadığına dair, belediyemiz Emlak ve Tahsilat servisinden (ihaleye katılım dosyasının belediyemize sunulduğu tarihte) alınmış belge.
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
ğ)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
h) Tebligat adresini gösterir belge,
ı) Adli sicil kaydı,
6-Yabancı istekliler İhaleye katılamayacaklardır.
7- Açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, İhale Katılım Dosyalarının hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:
İhale Katılım Dosyaları,  16/08/2022 tarihi, saat: 14.00’e kadar Nar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İlan olunur.


 


Kaynak: Yayıncı FİB Haber

İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.