Vergi Borçlarının ve İdari Para Cezalarının Yapılandırılmasındaki Esaslar


Samet Yücel

Samet Yücel

Okunma 20 Kasım 2020, 16:30

7256 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Vergi Borçlarının ve İdari Para Cezalarının Yapılandırılmasındaki Esaslar

7256 Sayılı Kanun 17.11.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun hükümleri başta kesinleşmiş vergi borçları olmak üzere kesinleşmiş kamu alacakları ile diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin esasları içermektedir. Şunu belirtmek gerekir ki kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların vadesinin son günü31.08.2020 tarihidir. Bu tarihten sonra kesinleşen kamu alacaklarının 7256 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması mümkün değildir. Kanun kapsamındaki hükümlerden faydalanmak isteyen muhatapların 31.12.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar ilgili idareye başvurması gerekmektedir. Söz konusu başvurular İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden çevrimiçi bir şekilde deyapılabilmektedir.

Yapılandırma kanununa istinaden 31.08.2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borçları, SGK Primleri, İdari Para Cezaları(Maske Cezaları, Sokağa Çıkma Yasağı Cezaları ve Sigara Cezaları Hariç) ve Diğer Kamu Alacakları Kanunda yer verilen esaslar dâhilinde yeniden yapılandırmaya konu edilecektir.

Kanun hükümleri uyarınca vergi borçlarının ve idari para cezalarının yapılandırılması neticesinde ödenmesi gereken borç tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

- Kanun kapsamındaki(vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmediği halde ödenmeyen kısım) vergi aslına bağlı gecikme faizi veya gecikme zammı tamamen silinecek olup, Kanunun yayım tarihi itibariyle Enflasyon Farkı(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak borç yeniden hesaplanacaktır. Borcun sadece fer’i alacaktan ibaret olması durumunda söz konusu alacak yerineEnflasyon Farkı(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak borç tutarı yeniden tespit edilecek olup, hesaplamadan önceki tutarın tahsilinden vazgeçilecektir. Yukarıdaki esaslar vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamları içinde geçerlidir.

- Kanun kapsamındaki(vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmediği halde ödenmeyen kısım)vergi aslına bağlı bulunmaksızın kesilmiş vergi cezaları ve iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının yüzde 50’si ve buna bağlı gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek olup, kalan yüzde 50’si ve bu tutara bağlı olarak Enflasyon Farkı(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak borç yeniden hesaplanacaktır. Borcun sadece gecikme zammından ibaret olması durumunda söz konusu alacak yerineEnflasyon Farkı(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak borç tutarı yeniden tespit edilecek olup, hesaplamadan önceki gecikme zammı tutarının tahsilinden vazgeçilecektir.

- Kanun kapsamındaki (vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmediği halde ödenmeyen kısım) idari para cezalarına ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek olup, Kanunun yayım tarihi itibariyle Enflasyon Farkı(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak borç yeniden hesaplanacaktır.Borcun sadece fer’i alacaktan ibaret olması durumunda söz konusu alacak yerineEnflasyon Farkı(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak borç tutarı yeniden tespit edilecek olup, hesaplamadan önceki fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Kuşkusuz yukarıda yer verilen hususlardan yararlanmak için ödemelerin Kanunda belirtilen şekilde ve sürede yapılması gerekmektedir.

Yapılandırma kapsamında yeniden hesaplanan tutarların ödenmesine ve Kanundan doğan hakların ihlaline ilişkin esaslar özetle şu şekildedir;

- Kanun kapsamında hesaplanan tutarların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkündür.Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

Hesaplanan tutarların tamamının ödemesinin, ilk taksitin ödenme süresi içerisinde (31.01.2021 tarihine kadar)yapılması durumunda;

Fer’i alacaklar yerine Enflasyon Farkı(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın %90’ının tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca yapılandırma kapsamında olan idari para cezalarının yeninden hesaplanan tutarlarının 31.01.2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi durumunda %25 indirim yapılır. Yapılandırma kapsamında alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması durumunda fer’i alacak yerine Enflasyon Farkı(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %50 indirim yapılır.

Hesaplanan tutarların tamamının ödemesinin, ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde

( 31.03.2021 tarihine kadar)yapılması durumunda;

Fer’i alacaklar yerine Enflasyon Farkı(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Ayrıca yapılandırma kapsamında olan idari para cezalarının yeninden hesaplanan tutarlarının 31.03.2021 tarihine tamamının ödenmesi durumunda idari para cezasının aslında%12,5 indirim yapılır. Yapılandırma kapsamında alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması durumunda fer’i alacak yerine Enflasyon Farkı(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %25 indirim yapılır.

Hesaplanan tutarların taksitle ödenmesi durumunda;

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde belirlenen tutar; Altı eşit taksit için (1,045), dokuz eşit taksit için (1,083) on iki eşit taksit için (1,105) on sekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Taksitler ikişer aylık dönemler halinde ödenir. Taksit ödemelerinin 6183 Sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince kredi kartı ile yapılması mümkün olmakla birlikte taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.

Kanun Hükümlerinden Yararlanma Hakkını Kaybedilmesi;

Yapılandırılan ve hesaplanan tutarların taksitle ödenmesi durumunda; İlk iki taksitin süresinde ve tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde veya eksik ödenmesi durumunda, Kanun hükümleri ve esasları ihlal edilecek olup, Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

Hayatta Kesin Olan İki Şey Vardır; Ölüm ve Vergiler!

Benjamin Franklin

Fer’i Alacak; Asıl olmayıp, ikinci dereceden olan alacak. Örneğin; Gecikme Faizi, Gecikme Zammı

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.