CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA ÇIKARTILAN VERGİ AFLARI

Doç. Dr. Faruk GÜÇLÜ

Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana 39 adet vergi affı sayılabilecek yasa çıkartıldığı görülmektedir. Diğer bazı yasalarla getirilen dolaylı afları da sayaraksa sayı 42 ye çıkıyor. Bunları sıralamak gerekirse;

1-17.05.1924 yılında çıkartılan İlk Vergi Affı

2-05.08.1928 tarihinde Elviyei Selâsede Vergilerinin Sureti Cibayetine Dair Kanun

3-15.03.1934 4530 sayılı Varlık Vergisinin Bakayasının Terkinine Dair Kanun

4-04.07.1934 2566 sayılı Vergi Bakayasının Tasfiyesine Dair Kanun

5-29.06.1938 3568 sayılı Arazi Vergisinin Mali Yıl Sonuna Kadar Olan Bakiyesinin Terkinine Dair Kanun

6-13.06.1946 4920 sayılı Devlet Orman İşletmelerinin Bazı Vergilerden Muaf Tutulması Hakkındaki Kanun

7-21.01.1947 5050 sayılı Toprak Mahsulleri Vergisi Artıklarının Silinmesi Hakkında Kanun

8-26.10.1960 113 sayılı Af Kanunu

9-28.12.1961 281 sayılı Vergi Cezaları Gecikme Zamlarının Tecil ve Tasfiyesine Dair Kanun

10-23.02.1963 218 sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun

11-13.06.1963 252 sayılı Spor Kulüplerinin Vergi Borçlarının Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Affı Hakkında Kanun

12-05.09.1963 325 sayılı Yasa Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Yıllarına Ait Bir Kısım Vergi Borçlarının Tasfiyesi Hakkında Kanun

13-16.07.1965 691 sayılı Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin Bir Kısım Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Kanun

14-03.08.1966 780 sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun

15-28.02.1970 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunuyla Getirilen Af

16.05.1974 1803 sayılı Cumhuriyet’in 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun

17-20.03.1981 2431 sayılı Tahsilâtın Hızlandırılması ve Beyan Dışı Kalmış Servet Unsurlarıyla Vesikasız Emtianın Beyanına İlişkin Kanun

18-02.03.1982 2431 sayılı Kanuna Ek

19- 22.02.1983 2801 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu İle Tahsil Hakkında Kanun

20-04.02.1985 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 3239 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi

21-03.12.1988 3505 sayılı Kanun (Geçici Birinci Madde)

22-28.12.1988 3512 sayılı Kanun

23-15.12.1990 3689 sayılı Kanun (Geçici Birinci Madde)

24-21.02.1992 3787 sayılı Kanun

25-05.09.1997 400 sayılı Tahsilât Genel Tebliği

26-22.07.1998 4369 sayılı Kanun

27-06.02.2001 414 sayılı Tahsilat Genel Tebliği

28-07.03.2002 4746 (4748) sayılı Kanun ile Emlak Vergisi ile İlgili Af Düzenlemesi (Emlak Vergisi Kanunu Geçici Madde 21)

29-27.02.2003 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu

30-22.11.2008 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

31-25.02.2011 6111 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

32-29.05.2013 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

33- 10.09.2014 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

34- 19.08.2016 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun

35-27.05.2017 7020 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu

36-18.05.2018 tarihinde 7148 sayılı kısmi af yasası

37-19.07.2019 tarihinde 7186 sayılı yasa

38-09.06.2021 tarihinde 7326 sayılı yasa

39-05.07.2022 tarihinde çıkartılan 7417 sayılı yasa

Cumhuriyet tarihimizde son yasa tasarısı hariç 39 adet mali ve vergi affı çıkarmıştır.

Bunların dağılımı ise;

Yıllar

Af yasası sayısı

1924-1960

7

1961-1980

8

1981-2000

11

2001-2022

13

Toplam

39

Şeklindedir.

1980 yılından bu yana çıkartılan yasa sayısı 24 dir.

Çıkartılan vergi afları haksız ve adil olmayan vergi sistemini düzeltmediği gibi gelir dağılımının haksız dağılımını artırmaktadır.

Zamanında vergisini ödeyen mükellefi cezalandırmakta ve toplumda vergi ödememe direncini yaygınlaştırmaktadır.

Toplumun vergi affına değil, tüketimden alınan dolaylı vergiye değil, sağlanan kazanca göre alınan, adil ve şeffaf bir sistemine gereksinimi vardır.